Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda

Književnoznanstveni modul

Nositeljica predmeta: Suzana Coha

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Postmoderne i moderne teorije nacionalnoga identiteta. Teorije medija. Hrvatski nacionalni identitet.

Opis predmeta

Na kolegiju bi se na temelju (post)modernističkih teorija nacionalnoga identiteta (B. Andreson, E. Gellner, E. Hobsbawm) i s njima manje ili više kompatibilnih teorija medija i javnog mnijenja (J. Habermas, M. McLuhan), kao i teorija kolektivnoga, odnosno kulturnog pamćenja (M. Halbwachs, A. i J. Assmann) analizirali i interpretirali procesi konstruiranja i konstituiranja hrvatskoga nacionalnog identiteta u preporodnome razdoblju.

Ciljevi predmeta

Prikazati teorijski kompleks nacionalnog identiteta, teorije medija i javnog mnijenja. Analizirati i interpretirati procese hrvatskog nacionalnog identita.

Očekivani ishodi

Studenti će ovladati sofisticiranim teorijskim instrumentarijem za analizu identiteta i naučiti kritički ga vrednovati, a na temelju njega analizirati procese tvorbe identiteta, na primjeru hrvatske književnosti. Stečeno će znanje moći upotrijebiti prilikom stvaranja vlastitih modela analize.

Literatura

Obvezna

 • Anderson, Benedict. 1990. Nacija: zamišljena zajednica. Razmatranja o porijeklu i širenju nacionalizma. Zagreb: Školska knjiga.
 • Assmann, Jan. 2005. Kulturno pamćenje. Pismo, sjećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama. Zenica: Vrijeme.
 • Brešić, Vinko, 2015. Hrvatska književnost 19. stoljeća, Zagreb: Alfa
 • Coha, Suzana, 2015.  Medij, kultura, nacija, Zagreb: FF-press
 • Gellner, Ernest: Nacije i nacionalizam. Politička kultura, Zagreb, 1998.
 • Hobsbawm, Eric J. 1993. Nacije i nacionalizam. Program, mit, stvarnost, Zagreb: Novi Liber.
 • Roberts, John Michael; Crossley, Nick. 2006. After Habermas: New Perspectives on the Public Sphere. Oxford – Malden, Blackwell Publishing.
 • Šurmin, Đuro. 1903-4. Hrvatski preporod, I-II. Zagreb.

Izborna

 • Alexander, Jeffrey C.; Eyerman, Ron; Giesen, Bernhard; Smelser, Neil J.; Sztompka, Piotr. 2004. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
 • Assmann, Aleida. 2002.Rad na nacionalnom pamćenju. Kratka istorija nemačke ideje obrazovanja. Beograd: Čigoja štampa – Knjižara Krug.
 • Gurevitch, Michael; Bennett, Tony; Curran, James; Woollacott, Janet, ur. 1995. Culture, society and the media, London – New York: Routledge.
 • Habermas, Jürgen. 1990. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
 • Hobsbawm, Eric; Ranger, Terence, ur. 2003. The Invention of Tradition. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
 • Jelčić, Dubravko. 1978. Hrvatski narodni i književni preporod. Zagreb.
 • Ježić, Slavko. 1944. Hrvatska književnost od početaka do danas. Zagreb.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti