Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Politika pripovijedanja

Književnoznanstveni modul

Nositeljica predmeta: Zrinka Božić Blanuša

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

Uvjeti za upis: nema uvjeta

ECTS: 3

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Politika pripovijedanja. Politika književnosti.

Opis predmeta

Studenti će se kroz čitanje teorijskih tekstova upoznati s različitim pristupima problemu politike pripovijedanja i književnosti općenito. Kroz diskusije o pročitanim tekstovima i predstavljanje teme vlastitog seminarskog rada, studenti bi trebali steći uvid u raspravu koja se već neko vrijeme vodi među suvremenim književnim i kulturnim teoretičarima i filozofima.

Ciljevi predmeta

Cilj ovoga kolegija je rasvijetliti kompleksan odnos između pripovijedanja i njegovih političkih funkcija.

Očekivani ishodi

Kritički interpretirati sofisticirane mehanizme funkcioniranja najsuvremenijih književnoteorijskih pojava, posebice dekonstrukcijske pojmove, kao i njezine kritike. Steći uvid u rasprave suvremenih teoretičara. Ovladati teorijom za sudjelovanje u raspravi, odnosno za stvaranje novih programa integracije različitih metoda u interpretaciji teksta.

Literatura

Obvezna

 • Arendt, Hannah. 1991. Vita activa, Zagreb.
 • Biti, Vladimir ur. 2002. Politika i etika pripovijedanja, Zagreb.
 • Bloch, Ernst; Lukacs, Georg; Brecht, Bertold; Benjamin, Walter; Adorno, Theodor. Aesthetics and Politics, London, 1977.
 • Cavarero, Adriana. 2000. Relating Narratives: Storytelling and Selfhood. London – New York.
 • Currie, Mark. 1998. Postmodern Narrative Theory. London.

Izborna

 • Adorno, Theodor. 1985. Filozofsko-sociološki eseji o književnosti, Zagreb
 • Agamben, Giorgio. 2004. Ideja proze, Zagreb,
 • Agamben, Giorgio. 1993.The Coming Community, Minneapolis,
 • Attridge, Derek. 2004. The Singualarity of Literature, London – New York.
 • Benjamin, Walter. 1986. Etetički ogledi, Zagreb
 • Berman, Jessica. 2001. Modernist Fiction, Cosmopolitanism, and the Politics of Community, Cambridge.
 • Bhabha, Homi ur. 1990. Nation and Narration, London – New York

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti