Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih

Književnoznanstveni modul

Nositeljica predmeta: Tatjana Jukić-Gregurić

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih godina: Šoljan, Novak, Slamnig. Narativni mehanizmi. Mehanizmi memorije. Marksizam i tzv. obećanje budućnosti. Socijalizam.

Opis predmeta

Kolegij je fokusiran na analizu hrvatskoga romana 1960-ih i 1970-ih, prije svega romana Antuna Šoljana, Slobodana Novaka i Ivana Slamniga, kao pretpostavke za proradu teorijskih problema koji proizlaze iz kompleksnoga sraza narativnih mehanizama i mehanizama memorije. Kao posebno provokativno u tome smislu izdvaja se obećanje budućnosti u podlozi marksizma, i memorija kakvu ono implicira. Način na koji spomenute proze prorađuju to obećanje, konstitutivno za socijalizam, anticipira konfiguracije filozofije i psihoanalize karakteristične za kritičku teoriju 1990-ih i kasnije, no otvara i prostor za njihovo domišljanje. Budući da strana sekundarna literatura većim dijelom nije dostupna u hrvatskome prijevodu, studenti bi trebali dobro znati engleski jezik (ili njemački i francuski).

Ciljevi predmeta

Razraditi teorijske probleme koji proizlaze iz kompleksnoga sraza narativnih mehanizama i mehanizama memorije na primjeru hrvatskih autora: Šoljan, Novak, Slamnig.

Očekivani ishodi

Student će moći povezivati sofisticirane teorijske probleme tzv. narativnih mehanizama s romanima novije hrvatske književnosti. Razvijat će nova znanja o integraciji različitih (sub)disciplina društveno-humanističkih znanosti u cilju stvaranja vlastite analitičke (npr. naratološke) metodologije.

Literatura

Obvezna

 • Deleuze, Gilles. 1989. Masochism: Coldness and Cruelty. New York: Zone Books. (ili francusko izdanje)
 • Derrida, Jacques. 2002. Sablasti Marxa. Stanje duga, rad tugovanja i nova Internacionala. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Freud, Sigmund. 2005. On Murder, Mourning and Melancholia. London: Penguin. (ili njemačko izdanje)
 • Jukić, Tatjana. 2011. Revolucija i melankolija. Granice pamćenja hrvatske književnosti. Zagreb: Naklada Ljevak.

Izborna

 • Biti, Vladimir, ur. 2002. Politika i etika pripovijedanja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Biti, Vladimir. 2005. Doba svjedočenja. Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Caruth, Cathy, ur. 1995. Trauma. Explorations in Memory. Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press.
 • Derrida, Jacques. 1986. Memoires for Paul de Man. New York: Columbia University Press. (ili francusko izdanje)
 • Deleuze, Gilles. 1998. Essays Critical and Clinical. London – New York: Verso. (ili francusko izdanje)
 • Derrida, Jacques. 1998. Archive Fever. A Freudian Impression. Chicago – London: The University of Chicago Press. (ili francusko izdanje)
 • Felman, Shoshana; Laub, Dori. 1992. Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York – London: Routledge.
 • Kolanović, Maša. 2011. Udarnik! Buntovnik? Potrošač...Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije. Zagreb: Naklada Ljevak.
 • Nemec, Krešimir. 2003. Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. Školska knjiga: Zagreb.
 • Sprinker, Michael, ur. 1999. Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida's Specters of Marx. London – New York: Verso.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti