Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Antropološka istraživanja književnosti

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta: Leo Rafolt

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: esej ili seminarski rad

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Književna antropologija: teorijski izvori (folkloristika, etnologija, kulturna antropologija te estetika recepecija). Problematika književne antropolgije. Interesne točke književne antropologije. Srodni teorijsko-interpretativni modeli.

Opis predmeta

Polaznici kolegija upoznat će se s interdisciplinarnom smjesom koja se u suvremenom teorijskom diskursu društveno-humanističkih disciplina najčešće naziva književnom antropologijom, a nastaje na sjecištu inače razdvojenih sustava filologije, antropologije i različitih kulturalno (kulturološki) usmjerenih studija. Predstavit će se zajednički izvori takve discipline, ponajprije oni »teorijski«, dakle folkloristika, etnologija (etnografija) i kulturalna antropologija s jedne i estetika recepcije Hansa Roberta Jaussa s druge strane. Nakon teorijskog uvoda eksplicirat će se glavni problemi i točke interesa književne antropologije i njoj srodnih, često nacijepljenih teorijsko-interpretativnih modela.

Ciljevi  predmeta

Uvid u pojam (metode) književne antropologije – interdisciplinarnog produkta razdvojenih sustava filologije, antropologije i drugih kulturalnih studija.

Očekivani ishodi

Polaznici bi trebali kritički razmotriti visoko sofisticirano i teorijski heterogeno pojmovlje književne antropologije, smjestiti taj model u kontekst društveno-humanističkih disciplina, uočiti poveznice sa srodnim teorijskim modelima, odnosno, u konačnici, trebali bi teorijski i interpretativno primijeniti stečena znanja. Jedan je od bitnih ishoda integracija različitih istraživačko-analitičkih metoda književne znanosti pod okriljem transdisciplinarnosti humanističkih i društvenih disciplina te uočavanje društvene angažiranosti književne znanosti kao takve.

Literatura

Obvezna

 • Bennet, Tony. 1990. Outside Literature. London – New York: Routledge.
 • Čale Feldman, Lada. 2002. Science, Space, Time: Contours of (Croatian) Literary Anthropology. Narodna umjetnost, 39/1. 75–96.
 • Geertz, Clifford. 1993. The Interpretation of Cultures. London: Fontana Press.
 • Iser, Wolfgang. 1993. Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology. Baltimore – London: The John Hopkins University Press.
 • Iser, Wolfgang. 2000. The Fictive and the Imaginary: Charting Literary Anthropology. Baltimore – London: The John Hopkins University Press.

Izborna

 • Biti, Vladimir. 1989. Pripitomljavanje drugog: Mehanizam domaće teorije. Zagreb: Filozofska istraživanja.
 • Biti, Vladimir. 1995. Institucionalizacija semiotike u domaći akademski život. Trag i razlika: Čitanja suvremene hrvatske književne teorije. Zagreb: Naklada MD.
 • Fried, István. 2006. Imagološka pitanja. Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. Ur. Oraić Tolić, Dubravka; Kulcsár Szabó, Ernő. Zagreb: FF Press.
 • Marcus, George; Fischer, Michael. 2003. Antropologija kao kritika kulture: Eksperimentalni trenutak u humanističkim znanostima. Zagreb: Breza.
 • Prica, Ines. 2001. Mala europska etnologija. Zagreb: Golden marketing.
 • Rapport, Nigel. 1997. Transcendent Individual: Towards Literary and Liberal Anthropology. London – New York: Routledge.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti