Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta: Tvrtko Vuković

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: esej ili seminarski rad

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Opća mjesta psihoanalize: fantazma, sebstvo, spolnost. Predstavljanje koncepta imaginarnog, odnosno simboličkog. Psihoanalitičke teorije: Freud, Lacan. Kritika psihoanalitičkog čitanja: Felman. Freudovo čitanje kulture. Psihoanaliza i književnost.

Opis predmeta

Kolegij se u najširem smislu zasniva na teorijskim temeljima frojdovske i lakanovske psihoanalize, a u užem smislu na implikacijskoj psihoanalitičkoj književnoj kritici (Felman). Psihoanaliza nije metoda koja se aplicira na književni tekst, nego su književnost i psihoanaliza međusobno upletene i uključuju zajedničke problemske komplekse. Cilj je kolegija tako najprije dati osnove frojdovske i lakanovske psihoanalize, a potom pokazati smjerove psihoanalitičkog čitanja književnoga teksta, istaknuti razlike takva pristupa prema nekim drugim utjecajnim interpretacijskim strategijama te pojasniti kakav doprinos psihoanaliza može dati razumijevanju čitanja, interpretacije, autorstva, značenja, akisologije, epistemologije, reprezentacije te politike same institucije književnosti. S druge strane, takva će čitanja povratno ukazati na književne temelje psihoanalize kao znanosti, ali i na književne temelje sveukupnoga znanstvenoga znanja. Analitički će dio obuhvaćati rad na kanonskim proznim, pjesničkim i dramskim tekstovima hrvatske književnosti od realizma do danas.

Ciljevi  predmeta

Dati uvid u osnove psihoanalitičkih teorija, ponajprije Freudove i Lacanove, te osnove psihoanalitičkog čitanja književnosti i kulture. Na temelju tih teorijskih osnova, na kanonskim romanima novije hrvatske književnosti pokazati mogućnosti psihoanalitičke kritike s obzirom na pitanja i probleme institucije književnosti, autorstva, čitanja, čitatelja, identiteta i dr.

Očekivani ishodi

Polaznici kolegija trebali bi kritički razmatrati sofisticirane i po humanistiku dalekosežne postavke psihoanalitičkih teorija te razvijati nove modele tzv. psihoanalitčkih čitanja i interpretacija književnih djela i kulturnih sadržaja.

Literatura

Obvezna

 • Felman, Shoshana. 1982. Turning the Screw of Interpretation.  Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise., Baltimor — London: The Johns Hopkins University Press. 94—207.
 • Fink, Bruce. 2009. Lakanovski subjekt. Zagreb: KruZak.
 • Matijašević, Željka. 2006. Sigmund Freud. Strukturiranje nesvjesnog: Freud i Lacan, Zagreb: AGM.
 • Matijašević, Željka. 2011. Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/Hyde. Zagreb: Leykam.

Izborna

 • Elliott, Anthony. 2012. Uvod u psihoanalitičku teoriju. Zagreb: AGM.
 • Felman, Shoshana. 1987. Jacques Lacan and Adventure of Insight, Cambridge—London.
 • Vuković, Tvrtko. 2012. Tko je u razredu ugasio svjetlo. Zagreb: Meandarmedia.
 • Wright, Elizabeth. 1988. Another Look at Lacan and Literary Criticism. New Literary History 3. 617–627.
 • Žižek Slavoj. 2013. Gledanje iskosa: Uvod u Jacquesa Lacana uz popularnu kulturu. Zagreb: Meandarmedia.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti