Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Figure u stilistici

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta: Krešimir Bagić

Status predmeta: obvezni

Semestar: 4

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: esej ili seminarski rad

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Figure – ukrašavanje, uvjeravanje ili potraga za savršenim jezikom. Konceptualizacije figura od antike do danas. Retorika i politika figura. Figure i diskurzivni tipovi. Inovativne i leksikalizirane figure.

Opis predmeta

Rad u kolegiju temeljit će se na korpusu fikcionalnih i nefikcionalnih knjiga i tekstova u kojima će predavač i polaznici nalaziti primjere figura, analizirati ih te komentirati njihovu ulogu u konkretnim tekstualnim kontekstima. Na konkretnim će se primjerima propitati mogućnost može li se i u kojem smislu čestotnost pojedine figure (ili figura) promatrati kao bitan znak (jezične) kulture sredine.

Ciljevi  predmeta

Proučiti sustav retoričkih i stilskih figura te omogućiti polazniku kolegija prepoznavanje figura u različitim vrstama diskursa. Također, propitati mogućnosti povezanosti figura i kulturnih sredina.

Očekivani ishodi

Polaznik kolegija kritički će vrednovati visoko sofisticirane teorijske koncepte stilistike. Razumjet će koncepte sustava retoričkih i stilskih figura. Prepoznati figure u tekstu, integrirati stečena znanja u širi sociolingvistički, i antropološki kontekst te propitati i utvrditi pretpostavku povezanosti figura i kulturnih sredina.

Literatura

Obvezna

 • Genette, Gerard. 1985. Figure. Beograd: Vuk Karadžić
 • Kvintilijan, Marko Fabije. 1967. Obrazovanje govornika. Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Škiljan, Dubravko. 1989. Terminologija: figure i tropi. Latina et graeca 34. 64–75
 • Benčić, Živa; Fališevac, Dunja, ur. Tropi i figure. 1995. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta.
 • Zima, Luka. 1988. Figure u našem narodnom pjesništvu, Zagreb: Globus.

Izborna

 • Bagić, Krešimir. 2005. Figurativnost reklamnoga diskurza. Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik 34. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb: FF Press.
 • Katnić-Bakaršić, Marina. 1996. Gradacija, Sarajevo: Međunarodni centar za mir.
 • Kovačević, Miloš. 1991. Gramatika i stilistika stilskih figura, Sarajevo: Drugari.
 • Lodge, David. 1988. Načini modernog pisanja (metafora, metonimija i tipologija moderne književnosti), Zagreb: Globus.
 • Ricoeur, Paul. 1981. Živa metafora, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
 • Škreb, Zdenko. 1983. Mikrostrukture stila i književne forme: Uvod u književnost. Ur. Škreb, Zdenko; Stamać, Ante. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 • Rečnik književnih termina, 1986. Beograd: Institut za književnost i umetnost.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti