Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Akademsko pismo

Književnoznanstveni modul

Nositeljica predmeta: Dubravka Oraić Tolić

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–2

ECTS: 8

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: kraći pisani pregledni rad kao klauzura

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Strategije pisanja i konceptualizacije doktorskih radova te manjih istraživačkih cjelina, preglednih radova, istraživačkih radova, izvornih znanstvenih radova itd.

Opis predmeta

Kolegij je pretpostavljen kao teorijski i praktični uvod u pisanje znanstvenoga teksta (seminarskoga, magistarskog i doktorskoga rada) iz humanističkih znanosti. Teorijski će dati uvid u pojam znanosti, teme, vrednovanja i razradbe građe, služenja literaturom te jezičnim i pravopisnim osnovama akademskoga pisma. Također otvorit će se rasprava o znanstvenome radu kao žanru.

Ciljevi  predmeta

Na temelju proučenih strategija i konceptualizacija akademskog pisma, polaznik kolegija bit će osposobljen za samostalnu akademsku produkciju različitih vrsta znanstvenih članaka.

Očekivani ishodi

Studenti će samostalno producirati različite vrste znanstvenih članaka, moći će iskoristiti visoko specijalizirana znanja u pisanoj akademsko-istraživačkoj formi te integrirati metode vlastite znanstvene (sub)discipline u širi kontekst.

Literatura

Obvezna

 • Badeley, Graham. 2009. Academic writing as shaping and reshaping. Teaching in Higher Education 14/2. 209–219.
 • Oraić-Tolić, Dubravka. 2011. Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti