Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Stil i pisanje

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta: Leo Rafolt

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–2

ECTS: 8

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: Kraći pisani pregledni rad kao klauzura

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Etnografija pisanja. Diskursi akademske provenijencije. Srodni diskursi. Postmoderni književnoznanstvenom diskurs.

Opis predmeta

Na kolegiju će se obrađivati problemi etnografije pisanja, posebice diskursi tzv. akademske provenijencije i njihove mnogobrojne modifikacije, ovisno o tipu istraživanja u humanističkim znanostima. Posebna će se pak pozornost posvetiti postmodernom književnoznanstvenom diskursu, odnosno njegovim relativističkim i/ili parcijalnim osobitostima.

Ciljevi  predmeta

Dati uvid u probleme etnografija pisanja. Predstaviti akademski diskurs i srodne diskurse, posebice postmoderne.

Očekivani ishodi

Polaznici će razumjeti pitanje stila i diskursa u akademskom pismu. Usto, samostalno će producirati različite vrste članaka, moći će iskoristiti visoko specijalizirana znanja u pisanoj akademsko-istraživačkoj formi te integrirati metode vlastite znanstvene (sub)discipline u širi kontekst. Raspravom o brojnim modifikacijama i postmodernim postulatima omogućit će im se prozalaženje vlastitog stila (pisanja, istraživanja) u akademskoj, jezikoslovnoj i književnoznanstvenoj produkciji.

Literatura

Obvezna

 • Mejovšek, Milko. 22013. Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Zagreb: Naklada Slap.
 • Milas, Goran. 2009. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap.

Izborna

 • Clifford, James; Marcus, George E., 1986. Writing Culture: The Politics and the Poetics of Etnography. Los Angeles: University of California Press.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti