Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta: Leo Rafolt

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

Uvjeti za upis: nema uvjeta

ECTS: 3

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom.

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Koncepcije tijela, tjelesnosti i percepcije. Antropološki, književnoteorijski i izvedbenostudijski postupci. Kartezijansko teorijsko-filozofsko naslijeđe. Fenomenologija. Interpretativna, simbolička i medicinska antropolgija. Somaestetika. Novofenomenološka istraživanja u Japanu. Kazališna antropologija. Teorija izvedbe.

Opis predmeta

U kolegiju će se na izabranome korpusu interkulturalno relevantnih dramsko-kazališnih predložaka polaznicima predstaviti suvremene antropološke, književnoteorijske, izvedbenostudijske i druge koncepcije tijela, tjelesnosti i percepcije, polazeći od kartezijanskog teorijsko-filozofskog naslijeđa, preko fenomenologije percepcije, teorijskih premisa interpretativne, simboličke i medicinske antropologije, sve do teorija somaestetike i novofenomenoloških istraživanja u Japanu te kazališne antropologije i teorije izvedbe.

Ciljevi  predmeta

Predstaviti suvremene interdisciplinarne koncepcije tijela, tjelesnosti i percepcije, te povezati ih s kontekstom kazališne antropologije i teorije izvedbe.

Očekivani ishodi

Polaznik će kolegija kritički vrednovati važnost teorijsko-filozofskog naslijeđa te suvremenih koncepcija tijela, tjelesnosti i percepcije. Na tim temeljima razmatrat će najnovija istraživanja iz više područja te otvoriti nove rasprave. Visokospecijalizirana znanja moći će se koristiti za integrativno istraživanja na sjecištu disciplina antropologije, teatrologije, psihologije, filozofije i sl. Jedan je od bitnih ishoda kolegija kreiranje kritičkog stava prema komunikacijskom potencijalu tijela u kulturi, napose u njezinim predstavljačkim oblicima i/ili manifestacijama.

Literatura

Obvezna

 • Barba, Eugenio; Savarese, Nicola. 1999. A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer. London – New York, Routledge.
 • Csordas, Thomas, 2003. Embodiment and Experience, London, Cambridge UP.
 • Douglas, Mary. 2004. Čisto i opasno. Zagreb: Algoritam.
 • Foucault, Michel. 1994. Znanje i moć. Zagreb: Globus.
 • Mauss, Marcel. 1998. Sociologija i antropologija, I-II. Beograd: XX vek.
 • Merleau-Ponty, Maurice. 1990. Fenomenologija percepcije. Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Schechner, Richard. 2003. Performance Theory. London – New York: Routledge.
 • Yuasa, Yasuo. 1987.The Body: Toward an Eastern Mind-Body Theory. New York: SUNY.

Lektira: Seneka, Tijest; Radovan Ivšić, Sunčani grad, Kralj Gordogan; Alfred Jarry, Kralj Ubu; Yukio Mishima, Gospođa de Sade; Wole Soyinka, Euripidove Bakantice; Tom Stoppard, Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi

Izborna

 • Fraser, Mariam; Greco, Monica. 2005. The Body, London – New York: Routledge,
 • Schilling, Chris. 2005. The Body and Social Theory. London: Thousand oaks.
 • Turner, Bryan. 1984. The Body and Society. Oxford: Basil Blackwell.

(Detaljnija izborna literatura polaznicima kolegija osigurat će se naknadno, na predavanjima, ovisno o interesima.)

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti