Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Čitanje medija

Književnoznanstveni modul

Nositeljica predmeta: Reana Senjković-Svrčić

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Teorije čitanja medija. Medij masovnog komuniciranja. Imaginacija i subjektivnost u postelektronskome svijetu. Industrije kulture (Adorno i Horkheimer). Interpretativna kooperacija (U. Eco). Življena kultura i struktura osjećaja (R. Williams). Višestruke modernosti (Eisenstadt). Tekuća modernost (Z. Bauman). Hibridizacija (H. Bhabha)

Opis predmeta

Kolegij zastupa tezu prema kojoj su sva znanstvena istraživanja, a posebice humanističkih i društvenih znanosti, pa tako i istraživanja predmeta koji pripadaju povijesti, a ne samo suvremenosti neke kulture, u bitnome određena kontekstom iz kojega se provodi istraživanje. Zbog neporecivoga djelovanja tzv. „medija masovnoga komuniciranja“ na rad imaginacije i oblikovanje subjektivnosti u postelektronskome svijetu (A. Appadurai) kolegij donosi, kronološki i problemski, uvid u teorije „čitanja medija“ te detaljnije obrazlaže pristupe koji su se okupili u tzv. kulturalnostudijskim te kulturnoantropološkim istraživanjima „medija i komunikacija“, i one koji su iz njih proizašli. Propituje koncepte kao što su industrije kulture (Adorno i Horkheimer), interpretativna kooperacija (U. Eco), življena kultura i struktura osjećaja (R. Williams), višestruke modernosti (Eisenstadt), tekuća modernost (Z. Bauman), hibridizacija (H. Bhabha) itd.

Ciljevi  predmeta

Kronološki i problemski prikazati teorije čitanja medija. Obrazložiti pristupe istraživanju medija i komunikacija.

Očekivani ishodi

Polaznik će kritički vrednovati problematiku teorije čitanja medija, na temelju koje će moći samostalno istraživati predmetnu temu te biti sposoban uključiti se u aktualne rasprave o vezanim konceptima. Usto, kolegij će ga osposobiti za stvaranje novih instrumentarija za istraživanje sličnih problema, odnosno za integraciju vlastitih metoda u širi akademsko-istraživački kontekst.

Literatura

Obvezna

 • Durham, Meenakshi Gigi; Kellner, Douglas M., ur. 2001 [2006]. Media and Cultural Studies: Keyworks. Malden: Blackwell Publishing.
 • Ginsburg, Faye D.; Abu-Lughod, Lila; Larkin, Brian. 2002. Media Worlds. Anthropology on New Terrain. Berkeley – Los Angeles –  London: University of California Press.

Izborna

 • Ang, Ian. 1996. Living Room Wars. Rethinking media audiences for a postmodern world. London – New York: Routledge.
 • LaCapra, Dominick. 2001. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti