Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvod u interkulturnu književnost

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta:  Zvonko Kovač

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Fenomeni interkulturalnosti. Novija hrvatska književnost i kultura u kontaktu s drugima. Pisci: S. Vraz, S. Matavulj, I. Ćipiko, Z. Kveder, S. Miličić, I. Andrić, I. Samokovlija, N. Simić, V. Desnica, M. Dizdar, M. Selimović, P. Vojnić-Purčar, B. Čosić, M. Kovač, J. Osti, D. Kekanović, I. Horozović, Dž. Karahasan.

Opis predmeta

U suvremenom studiju književnosti posebno se proučavaju fenomeni interkulturalnosti, kako u intencijskom (kognitivnom) tako i u empirijskom smislu. Prostor kontakata novije hrvatske književnosti i kulture sa susjednim slavenskim kulturama obilježen je specifičnom interkulturalnosti njezina jezičnoga medija, izraženom u konfesionalnim, tradicijskim i dijalektalnim diferencijacijama. Zbog toga će se u kolegiju osobita pozornost posvećivati piscima i tekstovima granične, odnosno dvojne pripadnosti (S. Vraz, S. Matavulj, I. Ćipiko, Z. Kveder, S. Miličić, I. Andrić, I. Samokovlija, N. Simić, V. Desnica, M. Dizdar, M. Selimović, P. Vojnić-Purčar, B. Čosić, M. Kovač, J. Osti, D. Kekanović, I. Horozović, Dž. Karahasan, itd.), kao i književno-kritičkim (esejističkim) interkulturnim reakcijama na tekstove i pojave interkontekstualnoga podrijetla (divergentnost opusa, interkulturalnost časopisa, međuknjiževna kritika,  itd.).

Ciljevi  predmeta

Teorijski proučiti fenomene interkulturalnosti. Povezati teorije sa specifičnim položajem hrvatske književnosti i kulture. Proučiti fenomene interkulturalnosti u opusu pisaca dvojne pripadnosti.

Očekivani ishodi

Kritički interpretirati i, u konačnici, vrednovati fenomen interkulturalnosti u interdisciplinarnom kontekstu. Uočiti pojave interkulturalnosti u nekim djelima hrvatske novije književnosti. Integrirati metode za analizu tekstova u ključu interkulturalne interpretacije te stvoriti preduvjete za kreiranje novih, vlastitih metoda analize i transdisciplinarnog istraživačkog instrumentarija.

Literatura

Obvezna

 • Izabrani tekstovi pojedinih autora spomenutih u opisu kolegija, odnosno tekstovi sličnih «dvopripadnih autora» koje će studenti izabrati za svoje seminarske radove.
 • Kovač, Zvonko. 2005. Međuknjiževna tumačenja. Zagreb: Biblioteka Književne smotre.
 • Visković, Velimir, ur. 2011. Interkulturno-poredbeno izučavanje književnosti, Sarajevske sveske 32-33. 77–200.     
 • (Pristupljeno 3. 3. 2014.)
 • Chiellino, Carmine, ur. 2000. Interkulturelle Literatur in Deutschland. Stuttgart-Weimar: Metzler Verlag.

Izborna

 • Kovač, Zvonko. 2011. Međuknjiževne rasprave: Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti, Beograd: Službeni glasnik.
 • Meša Selimović – dijalog s vremenom na razmeđi svjetova, 2011. Ur. Anđelković, Sava; Thomas, Paul-Louis Sarajevo: Šahinpašić.
 • Filološke studije, 2011. 6/2008(1–2), Zagreb: FF Press (Pristupljeno 3. 3. 2014.)
 • Peti-Stantić, Anita, ur. 2009. Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup / Tretje hrvaško-slovensko slavistično srečanje. Zagreb: FF press.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti