Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta: Stipe Grgas

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Identitet. Drugi. Upisivanje prostora u identitetsku (samo)konstrukciju. Zaokret ka prostoru. Genealoška rekonstrukcija.

Opis predmeta

Bilo da se identitu pristupa kao relacionoj tvorevini, kao nečemu što se konstituira razlikovanjem od Drugoga ili kao supstancijalnoj kategoriji, on uvijek implicira problematiku prostora. Ovaj kolegij promišlja modalitete upisivanja prostora u identitetsku (samo)konstrukciju. Nakon razradbe aparature teorijskog promišljanja prostora, izlaganja temeljnih postavki zaokreta ka prostoru, kolegij izdvaja one sastavnice tog zaokreta koje su pertinentne promišljanju onoga što imenujem nacionalnim spacijalnim imaginarijem. Usredotočujući se na hrvatski identitet nakana je kolegija ispitati načine kako se on legitimirao prostornim parametrima, kako su se ti parametri mijenjali u dijakronijskom nizu i koje su implikacije razotkrivanja prostorne tematike za konceptualizaciju hrvatskog identiteta. Cilj je kolegija intervenirati u uriježene hrvatske diskurse o identitetu dio kojih pribjegava neupitnom slavljenjutog identiteta dok drugi pribjegavaju apodiktičkom nijekanju. Umreženje geografskog znanja u interdisciplinarni književnoteorijski pristup bacit će novo svijetlo na odabrani korpus tekstova, ponudit genealošku rekostrukciju (samo)konstrukcije nacionalnog identiteta i otvoriti mogućnot kritičkog propitivanja njegovih današnjih artikulacija.

Ciljevi predmeta

Proučiti modalitete upisivanja prostora u identitetsku (samo)konstrukciju. Izložiti temeljne postavke zaokreta ka prostoru. Ispitati načine kako se hrvatski identitet legitimirao prostornim parametrima.

Očekivani ishodi

Na temelju proučenih teorijskih ideja zaokreta ka prostoru i modela tvorbe identiteta, polaznik će razumjeti i prepoznati kako se hrvatski identitet tvori u prostornim vrijednostima.

Literatura

Obvezna

 • Bilgrami, Akeel. 2006. Notes toward the definition of 'identity'. Daedalus 135/4.
 • Döring, Jörg; Thielmann, Tristan. 2008. Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld: Transcript Verlag.
 • Lefebvre, Henri, 1996. The Production of Space. Oxford: Blackwell.
 • Petković, Nikola. 2010. Identitet i granica: Hibridnost i jezik, kultura i građanstvo 21. stoljeća. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 • Warf, Barney; Arias, Santa, ur. 2009. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. London – New York: Routledge.

Izborna

 • Grgas, Stipe. 2006. Kažnjavanje forme: irsko pjesništvo poslije Yeatrsa. Zagreb: Naklada MD.
 • Grgas, Stipe. 2008. More kao mjesto ili prostornost mora. Petar Šegedin-Ozren Žunec, S ove strane beskonačnosti: filozofiranje i more, Zagreb: Demetra.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti