Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Marin Držić između poetike i politike

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta: Milovan Tatarin

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Marin Držić, ideologemske strukture, poetička obilježja, žanrovska pripadnost

Opis predmeta

Premda pronađena i publicirana 1930. godine, Držićeva urotnička pisma u središte istraživačkoga interesa ulaze 1950-ih, kada ih je Živko Jeličić povezao s prvim prologom komedije Dundo Maroje. Njegovu tezu o vezi ljudi nahvao i vlastele prihvatili su Leo Košuta, Frano Čale i Slobodan P. Novak, tumačeći Držićeve komedije, pastorale te jednu tragediju  kao subverzivne tekstove s prikrivenom političkom porukom. Kolegij pokušava ponuditi drukčiji interpretacijski okvir i pokazati da je Držić od 1548. u „sukob“ s dubrovačkom sredinom dolazio zbog poetike, a ne zbog politike.

Ciljevi  predmeta

Raščlaniti ključne pojmove interpretacije Držićeva opusa. Interpretativna paradigma Ž. Jeličić – F. Čale – S. P. Novak. Izgubljeni Pomet. Prvi prolog Tirene. Drugi prolog Tirene. Prvi prolog Dunda Maroja kao poetički tekst.

Očekivani ishodi

Student bi na temelju iscrpne analize Držićeva opusa trebao biti sposoban uočavati različite interpretativne strategije koje sudjeluju u stvaranju tog ili kojeg drugog književnog kanona, poput proizvodnje ideologemskih struktura u tekstu, žanrovskih, stilskih i poetičkih obilježja, estetskih postupaka i dr. Trebao bi steći kritički instrumentarij za analizu sociokulturnih aspekata opusa Marina Držića u kontekstu različitih medija, tekstova ili diskurza, od kazališnog do književnohistoriografskog, odnosno stvoriti platformu za kreiranje novih analitičkih metoda za istraživanje ranonovovjekovne ili, posebice, renesansne književnosti kao specifičnog kulturnog artefakta.

Literatura

Obvezna

 • Košuta, Leo. 1968. Pravi i obrnuti svijet u Držićevu »Dundu Maroju«. Mogućnosti 11, 12: 1356–1376, 1479–1502.
 • Čale, Frano. 1968. Pometov makjavelizam: od umjetničke vizije do urotničke zbilje. U: O književnim i kazališnim dodirima hrvatsko-talijanskim. Dubrovnik: Matica hrvatska: 7–28.
 • Mrkonjić, Zvonimir. 1969. O Držićevoj teatralnosti. U: Marin Držić: zbornik radova, ur. Jakša Ravlić. Zagreb: Matica hrvatska: 447–475.
 • Čale, Frano. 1979, ²1987. Marin Držić: Djela (predgovor). Zagreb: Cekade
 • Prosperov Novak, Slobodan. 1984. Planeta Držić. Zagreb: Cekade
 • Čale Feldman, Lada. 2008. Pomet – Greenblatov Jago?. U: Morana Čale i Lada Čale Feldman, U kanonu. Zagreb: Disput: 67–80.
 • Tatarin, Milovan. 2011. Čudan ti je animao čovjek: rasprave o Marinu Držiću. Zagreb – Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti I umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

Izborna

 • Zbornik radova o Marinu Držiću. Zagreb: 1969.
 • Bogišić, Rafo. 1969. Marin Držić sam na putu. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Kunčević, Lovro. 2007. »Ipak nije na odmet sve čuti«: medičejski pogled na urotničke namjere Marina Držića. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku XLV: 9–46.
 • Stojan, Slavica. 2007. Slast tartare: Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika. Zagreb – Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku
 • Leksikon Marina Držića. 2009. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija, Leo Rafolt. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
 • Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse. 2009. Ur. Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas. Zagreb: Disput.
 • Dani Hvarskoga kazališta 35 (Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana. U čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića). 2009. Zagreb – Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug.
 • Držić danas: epoha i naslijeđe. 2009. Ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić. Split – Zagreb: Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Marin Držić: 1508–2008.: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5–7. studenoga 2008. u Zagrebu. 2010. Ur. Dunja Fališevac i Nikola Batušić. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • Franić Tomić, Viktoria. 2011. Tko je bio Marin Držić. Zagreb: Matica hrvatska
 • Čale Feldman, Lada. 2012. U san nije vjerovati. Zagreb: Disput.
 • Fališevac, Dunja. 2013. Slike starog Dubrovnika. Zagreb: Matica hrvatska.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti