Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Satira, parodija, travestija

Književnoznanstveni modul

Nositeljica predmeta: Lahorka Pleić Poje

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: Predavanja, seminari, konzultacije, samostalni rad

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

 • Politička i društvena satira u Dubrovniku. Pjesme Mavra Vetranovića: politička satira protiv Mlečana, Peraštana i Kotorana; Paskoje Primović: pjesma protiv Korčulana; satira i kolektivni identiteti.
 • Mavro Vetranović i Marin Kaboga: utopijski aspekti satire.
 • Prepletanje satire i parodije: Derviš, Gomnaida, Suze Marunkove. Parodija kao sredstvo satire. Prepletanje satire, parodije i travestije: spjevovi Antuna Gleđevića. 
 • Grižula Marina Držića: status i funkcija parodijskoga diskursa.

Opis predmeta

Ovaj kolegij daje uvid u korpus ranonovovjekovnih tekstova hrvatske književnosti u Dubrovniku koji se opisuju kao satire, parodije i travestije. Zanimljivost proučavanja ovih tekstova leži u otvorenoj raspravi o njihovoj funkciji, odnosno subverzivnim ili pak restauratorskim tendencijama navedenih oblika.

Ciljevi  predmeta

Upoznati studente s različitim oblicima satire, parodije i travestije koji se Uočavati njihove subverzvine ili restauratorske tendencije, kao i funkcija koje su ti tekstovi imali u kontekstu ranonovovjekovne književnosti. Stečeno bi pak trebali iskoristiti za stvaranje vlastitih paradigmi analize i/ili novih metoda istraživanja i studija ranonovovjekovlja.

Očekivani ishodi

Student će u konačnici ovladati korpusom dubrovačke ranonovovjekovne književnosti satiričnih, parodijskih i travestijskih karakteristika. Bit će sposoban lokalizirati djela, prepoznavati njihove bitne elemente, a moći će se uključiti u raspravu o funkcijama tekstova navedenoga karaktera.

Literatura

Obvezna

 • Anonim, 1978. Dubrovnik danju i noću. Forum 7-8.
 • Bahtin, Mihail. 1978. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka, Beograd: Nolit.
 • Držić, Marin. 1978. Grižula. Djela, Zagreb
 • Đurđević, Stijepo. Derviš. Zbornik stihova XVII. stoljeća, PSHK 10, Zagreb 1967.
 • Elliott, Robert 1966. The Power of Satire. Magic, Ritual, Art. Princeton.
 • Gleđević, Antun, Djela, SPH 15, Zagreb 1886.
 • Gleđević, Antun, Pjesni slane, Zagreb (u tisku)
 • Husić, Snježana. 1996. Antipetrarkizam Marina Držića suprotiv ljudima nahvao. Mogućnosti 7-9.
 • Novak, Slobodan Prosperov. 1988. Kad su đavli voljeli hrvatski. Zagreb.
 • Palmotić, Junije. 1927. Palmotićeva Gomnaida. GzPHK 10. Zagreb
 • Pavličić, Pavao 1979. Parodijski aspekti baroknih komičnih poema. Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti. Split.
 • Plejić Poje, Lahorka. 2012. Zaman će svaki trud: Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku. Zagreb.
 • Vetranović, Mavro. 1871. Pjesme Mavra Vetranića Čavčića. SPH 3. Zagreb : JAZU.

(izborna literatura odredit će se naknadno)

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti