Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatski latinizam

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta: Irena Bratičević

Izvoditelj: Irena Bratičević

Status predmeta: obvezni

Semestar: 2

ECTS: 3

Uvjeti za upis: znanje engleskog jezika

Oblici nastave: predavanja, radionice, konsultacije, samostalni rad

Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, čitanje propisane literature

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu vezanu uz predmet.

Praćenje kvalitete nastave: praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

Opis predmeta

U kolegiju se, na tragu prethodno utvrđenih interesa slušača, predstavljaju pojedini žanr, razdoblje ili autorski opus hrvatske latinističke književne kulture.

Ciljevi predmeta

Cilj je ovog niza predavanja upoznati studente s latinističkom komponentom hrvatske književne i jezične povijesti.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Nakon uspješno svladanog kolegija student će moći definirati i objasniti temeljne pojmove vezane uz latinistički korpus tekstova u hrvatskoj književnoj kulturi. Student će, također, biti osposobljen identificirati sve osobitosti hrvatskog latinističkog književnokulturnog i jezičnokulturnog fenomena i interpretirati ih s obzirom na širi kontekst.

Sadržaj predmeta

Latinski je na natpisima hrvatskih vladara i u njihovoj službenoj korespondenciji posvjedočen u devetome stoljeću. Sve do sredine devetnaestoga stoljeća, kad je konačnom pobjedom ideologije nacionalnoga preporoda prestao biti službenim jezikom Sabora i nastavnim jezikom u hrvatskim školama, latinski u hrvatskoj književnosti ravnopravno supostoji s narodnom jezikom. Takav bilingvizam sam po sebi nije nikakva hrvatska specifičnost, jer se slična pojava može uočiti i u drugim sredinama: ono što je atipično u hrvatskome latinitetu jest njegova trajnost i iznimno bogata produkcija. Specijalizirani katalog hrvatskih latinista NSK navodi 3685 osoba; do sredine 19. stoljeća na latinskome je tiskano dvostruko više naslova hrvatskih autora nego na hrvatskome (6000 : 3000).

Literatura

Obvezna

 • Latinsko pjesništvo hrvatskoga humanizma, u knjizi: Mirko Tomasović - Darko Novaković, Marko Marulić - Hrvatski latinisti, Školska knjiga, Zagreb 1994, str. 53-119.
 • Hrvatski latinisti. Razdoblje humanizma. Priredio i predgovor napisao Darko Novaković. Naklada "Erasmus", Zagreb 1994, 105 str.; Zagreb 21997, 117 str.
 • Darko Novaković. Hrvatski latinizam u XVII. stoljeću, u knjizi: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. III, gl. ur. I. Supičić, ur. I. Golub, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, Zagreb, 2003. [2004], 551-563.
 • Vladimir Vratović. Hrvatski latinizam u XVIII. stoljeću, u knjizi: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. III, gl. ur. I. Supičić, ur. I. Golub, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, Zagreb, 2003. [2004], 565-575.
 • Ivica Martinović. Latinski i latinisti u XIX. stoljeću, u knjizi: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. IV, gl. ur. M. Ježić, ur. J. Bratulić, J. Vončina, A. D. Jelčić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, Zagreb, 2009, 285-303.

Dopunska

 • Neven Jovanović. Croatian Neo-Latin literature and its uses, u: A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Ur. Z. Martirosova Torlone, D. LaCourse Munteanu, D. Dutsch. Wiley-Blackwell, Oxford, 2017, 35-45.
 • Darko Novaković. U krilu vile Latinke: studije o hrvatskom humanizmu. Ex libris, Zagreb, 2015.
 • Vlado Rezar. De morte Christi Damjana Beneše, uvodna studija u: Damjan Beneša, De morte Christi, Ex libris, Zagreb, 2006, 11-97.
 • Darko Novaković. Latinsko pjesništvo Pavla Štoosa, u: Dani hvarskog kazališta XXIV. Hrvatska književnost u doba Preporoda (ilirizam, romantizam). Ur. N. Batušić i dr., Split 1998, str. 277-302.
 • Gorana Stepanić. Formalni eksperimenti u latinskom pjesništvu Pavla Rittera Vitezovića (1652-1713), u: Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba (1652-1713), ur. A. Jembrih, I. Jukić. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2016, 333-348.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti