Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska gramatika

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Ivo Pranjković

Status predmeta: obvezni

Semestar: 2

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: esej ili seminarski rad

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Jezične razine. Gramatika. Problemi. Otkloni od norme. Gramatičke kategorije.

Opis predmeta

Bavljenje gramatikom u hrvatskoj filologiji ima dugu i bogatu tradiciju, pa će se u okviru kolegija Hrvatska gramatika analizirati, problematizirati i propitivati mnogobrojne teme vezane za fonologiju (opisi hrvatskih glasova i fonema, hrvatskoga slogovnog obrasca, hrvatskoga naglasnog sustava i naglasnih tipova), morfonologiju (tipologija glasovnih promjena), morfologiju (fleksijska i derivacijska morfologija, morfološke univerzalije, morfološke kategorije, vrste riječi u hrvatskome, promjenjive riječi u hrvatskome i njihove kategorije) i sintaksu hrvatskoga jezika (sintaktičke službe, spojevi riječi, gramatičko ustrojstvo rečenice, morfosintaktičke kategorije i njihov odnos prema referencijalnim kategorijama, sročnost).

Ciljevi predmeta

Na temelju uvida u različite teme i tradicije svih jezičnih razina hrvatskoga jezika, polaznik kolegija bit će sposoban vladati teorijskim i praktičnim problemima.

Očekivani ishodi

Očekuje se ovladavanje osnovnim pitanjima gramatike hrvatskoga jezika. Polaznici će razviti logički, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi implementacije suvremenih lingvističkih spoznaja u jezikoslovnu kroatistiku, pa su stoga sposobni razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta.

Literatura

Obvezna

 • Babić, Stjepan. 2002. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: 23 Velika hrvatska gramatika. Knjiga druga. Zagreb: HAZU – Nakladni zavod Globus. 23–64
 • Babić, Stjepan; Brozović, Dalibor; Škarić, Ivo; Težak, Stjepko. 2007. Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika: Velika hrvatska gramatika. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 • Barić, Eugenija i dr. 2005. Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Brozović, Dalibor. 2007. Fonologija hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 • Delaš, Helena. 2013. Hrvatska preskriptivna akcentologija. Zagreb: Pergamena.
 • Katičić, Radoslav. 1991. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb.

Izborna

 • Babić, Zrinka. 1991. Generativni opis konjugacijskih oblika. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 • Bauer, Laurie. 22003. Introducing linguistic morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Booij, Geert. 22007. The grammar of words: An introduction to morphology. Oxford: Oxford University Press.
 • Škarić, Ivo. 2009. Hrvatski izgovor. Zagreb: Nakladni zavod Globus
 • Trask, Robert Lawrence. 1992. A dictionary of grammatical terms in linguistics. London – New York: Routledge.
 • Trask, Robert Lawrence. 1996. A dictionary of phonetics and phonology. London – New York: Routledge.
 • Trask, Robert Lawrence. 2005. Temeljni lingvistički pojmovi. Zagreb: Školska knjiga.
 • Turk, Marija. 1992. Fonologija hrvatskoga jezika (raspodjela fonema). Rijeka – Varaždin: Izdavački centar Rijeka – Tiskara Varaždin.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija