Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Raznolikost hrvatskih idioma

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Boris Kuzmić

Status predmeta: obvezni

Semestar: 4

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: esej ili seminarski rad

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

U predmetu se poučava kako se priprema znanstvene ili stručne knjige o jezičnim idiomima. Primjena znanja dijakronijske jezikoslovne kroatistike. Osnovno pismo izvornoga teksta. Tekstološke napomene. Kritička aparatura. Dopreporodni tekstovi.

Opis predmeta

Studenti se poučavaju načinima kako samostalno istraživati fonološku, morfološku, sintaktičku, leksikološku, stilističku ili onomastičku problematiku kako hrvatskih dopreporodnih tekstova tako i organskih idioma na čakavskoj, štokavskoj, kajkavskoj i hibridnoj dijalekatskoj stilizaciji. Posebna se pažnja posvećuje osnovnom pismu na kojemu je izvorni tekst objavljen ili napisan, tekstološkim napomenama i kritičkoj aparaturi pri stvaranju novih jezikoslovnih priređivanja dopreporodnih hrvatskih tekstova koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima hrvatskoga jezika.

Ciljevi predmeta

Zadatak kolegija jest usmjeriti studente prema praktičnoj primjeni znanja stečenog iz ranijih kolegija hrvatske dijalektologije i povijesne gramatike hrvatskoga jezika. S gledišta sinkronijske dijalektologije studenti se pripremaju kako samostalno napisati znanstveni ili stručni rad koji bi problematizirao fonološku, morfološku, sintaktičku, leksikološku, stilističku, onomastičku ili frazeološku problematiku različitih hrvatskih organskih idioma – suvremenih štokavskih, čakavskih i kajkavskih govora. Za one studente čiji će znanstveni interes biti usmjeren prema istraživanju starijega jezika, tj. (re)konstrukciji povijesne gramatike hrvatskoga jezika, proučavaju se književni tekstovi dijalekatski stilizirani na različitim osnovicama – čakavskoj, štokavskoj, kajkavskoj i tronarječnoj (hibridnoj).

Očekivani ishodi

Očekuje se da student razvije kompetencije na temelju kojih bi hrvatske dopreporodne tekstove mogao analizirati s jezikoslovnih polazišta. Usto, polaznici će razviti logički, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi implementacije suvremenih lingvističkih spoznaja u jezikoslovnu kroatistiku, pa su stoga sposobni razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta.

Literatura

Obvezna

 • Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris. 2009. Jazik horvatski: Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Lisac, Josip. 2004. Hrvatska dijalektologija 1: Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
 • Lisac, Josip. 2009. Hrvatska dijalektologija 2: Čakavsko narječje. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
 • Lončarić, Mijo. 1996. Kajkavsko narječje, Zagreb: Školska knjiga.
 • Menac-Mihalić, Mira; Celinić, Anita. 2012. Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije + DVD, Zagreb: Knjigra.
 • Moguš, Milan. 2010, Povijesna fonologija hrvatskoga jezika, Zagreb.

Izborna

 • Brozović, Dalibor; Ivić, Pavle. 1988. Jezik, srpskohrvatski/ hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski: Izvadak iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb: Jugoslavenski Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“
 • Finka, Božidar. 1971. Čakavako narječje. Čakavska rič 1. 41–71.
 • Ivšić, Stjepan. 1934. Jezik Hrvata kajkavaca. Ljetopis JAZU 48, Zagreb.
 • Lukežić, Iva. 2012. Zajednička povijest hrvatskih narječja: 1. Fonologija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Filozofski fakultet u Rijeci: Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija