Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Metodologija pravopisnog normiranja

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Lada Badurina

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Sadržaj predmeta

Jezične razine i jezični planovi (planovi jezične realizacije). Pravopisna norma i njezin odnos spram jezičnih (razinskih) normi. Pravopis i jezik: jezično u pravopisu (na primjeru odabranih pravopisnih tema – interpunkcija, sastavljeno/nesastavljeno pisanje riječi). Koncepcija pravopisnog rječnika. Struktura pravopisnih knjiga i očekivan/prihvatljiv način služenja njima.

Pravopisno normiranje; kodifikacija pravopisne norme. Kratak pregled povijesti standardizacije hrvatskoga pravopisa.

Opis predmeta

Kolegij predstavlja uvijek aktualnu metodologiju pravopisnog normiranja odnosno kodifikacije pravopisne norme. Kroz izabrane pravopisne teme prikazat će se odnos jezika i pravopisa. Donijet će se i kratak pregled povijesti standardizacije hrvatskoga pravopisa.

Ciljevi predmeta

Odrediti važnost kodifikacije pravopisne norme. Analizirati povezanost pravopisa i jezika.

Očekivani ishodi

Pristupnici će osvijestiti važnost i povezanost jezika i pravopisa te odnos između norme i prirodnih jezičnih zakonitosti. Teorijske rasprave pomoći će ovladavanju pravopisne norme. Sposobni su oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini sposobni su primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele, suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje.

Literatura

Obvezna

 • Badurina, Lada. 1996. Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja: Metodologija rada na pravopisu. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
 • Badurina, Lada. 2009. O metodologiji rada na pravopisu: hrvatska iskustva: Njegoševi dani 1, zbornik radova. Ur. Bečanović,T. Nikšić: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet. 275–285.
 • Badurina, Lada; Matešić, Mihaela. 2011. Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju. Croatica et Slavica Iadertina VII/I. 17–31.
 • Babić, Stjepan. 2005. Temelji Hrvatskomu pravopisu. Zagreb.
 • Pranjković, Ivo. 2006. Hrvatska pravopisna norma u zadnjem desetljeću 20. stoljeća. Uvodna predavanja, Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin – Čakovec. 47–62.

Izborna

 • Badurina, Lada. 2006 Hrvatska pravopisna norma u 20. stoljeću. Hrvatski jezik u XX. Stoljeću. Ur. Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo. Zagreb: Matica hrvatska. 145–158.
 • Badurina, Lada. 2010. Standardizacijski procesi u 20. stoljeću. Povijest hrvatskoga jezika / Književne prakse sedamdesetih: Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, Ur. Mićanović, Krešimir. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. 69–101.
 • Badurina, Lada; Pranjković, Ivo; Silić, Josip, ur. 2009. Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini. Zagreb: Disput.
 • Matešić, Mihaela. 2006. Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome jeziku: Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Mićanović, Krešimir. 2006. Hrvatski s naglaskom: Standard i jezični varijeteti. Zagreb: Disput.
 • Pranjković, Ivo. 1997. Jezikoslovna sporenja. Zagreb: Konzor.
 • Pranjković, Ivo. 2008. Sučeljavanja: Polemički dueli oko hrvatskoga jezika i pravopisa. Zagreb: Disput.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija