Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene

Jezikoslovni modul

Nositelji: Milena Žic Fuchs, Branimir Belaj

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Objektivistički i kognitivni pristup kategorijama. Teorija prototipova. Radijalna kategorizacija i značenjske mreže u leksikosemantici. Znanje o svijetu (enciklopedijsko znanje) kao temelj semantičke analize. Konceptualna i konvencionalna metafora i metonimija. Kognitivne domene (temeljne i apstraktne; primarne i sekundarne). Shematično i specifično u jeziku. Razlike između formalnih i funkcionalnih pristupa gramatici.

Opis predmeta

Kolegij je načelno podijeljen u dvije cjeline. U prvoj se tematskoj cjelini kognitivna lingvistika smješta u lingvističkopovijesni kontekst; govori se o njezinim temeljima i razlozima njezina pojavljivanja kao reakcije na višedesetljetnu prevlast formalnih pristupa. Uz to početno upoznavanje s kognitivnom lingvistikom i postavljanje općih teorijskih okvira, u prvoj je tematskoj cjelini predviđeno još i upoznavanje s teorijom prototipa i dvjema teorijama koje se bave kognitivno-konceptualnom analizom figurativnih jezičnih izraza – teorijom konceptualne metafore i metonimije i teorijom konceptualne integracije. Druga je tematska cjelina posvećena kognitivnoj gramatici i konstrukcijskim gramatikama uopće te njihovoj primjeni na gramatičke strukture hrvatskoga jezika.

Osnovne razlike između generativne gramatike i konstrukcijskih pristupa; model gramatičkoga opisa utemeljen na uporabi (usage – based model), semantičke uloge u funkcionalnim sintaksama i u konstrukcijskim pristupima. Upoznavanje s osnovama kognitivne gramatike te njezina primjena u fonologiji, morfosintaksi i tvorbi riječi hrvatskoga jezika – kognitivna analiza hrvatskoga pasiva, imenske sintagme, bezličnih rečenica, izravnoga i neizravnoga objekta, subjekta, glagolskih prefiksa i prijedloga; organizacija prvoga plana i pozadine – lik prvoga plana, lik drugoga plana (trajektor i orijentir).

Ciljevi predmeta

Kolegij Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene pružit će polaznicima doktorskoga studija uvid u temeljni pojmovni aparat kognitivne lingvistike i većega dijela njezinih podteorija: teorije konceptualne metafore i metonimije (CMT), teorije prototipa, teorije konceptualne integracije (CIT) i konstrukcijskih gramatika.

Očekivani ishodi

Polaznici studija razumjet će pojmovni aparat kognitivne lingvistike te na temelju toga znanja biti spremni primjenjivati osnove kognitivne lingvistikeu fonologiji, morfosintaksi i tvorbi riječi hrvatskoga jezika. Polaznici će razviti logički, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi implementacije suvremenih lingvističkih spoznaja u jezikoslovnu kroatistiku, pa su stoga sposobni razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu također interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta.

Literatura

Obvezna

 • Belaj, Branimir; Tanacković Faletar, Goran. 2014. Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika: Imenska sintagma i sintaksa padeža. Zagreb: Disput.
 • Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University Press
 • Lakoff, George; Johnson, Mark. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Taylor, John 1989. Linguistic categorization: Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Oxford University Press.
 • Taylor, John. 2002. Cognitive Grammar. Oxfor: Oxford University Press.
 • Žic Fuchs, Milena. 1991. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. SOL: Zagreb
 • Žic Fuchs, Milena. 2009. Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Globus: Zagreb

Izborna

 • Belaj, Bramimir. 2008. Jezik, prostor i konceptualizacija: Shematična značenja hrvatskih glagolskih prefiksa. Osijek: Grafika.
 • Croft, William; Cruse, Alan D. 2004. Cognitive Linguistics. Cambrige: Cambrige University Press.
 • Fauconnier, Gilles; Turner, Mark. 2003. The Way We Think, Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities, paperback edition. New York: Basic Books.
 • Goldberg, Adele 1995. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press.
 • Kövecses, Zoltán. 2005. Metaphor in Culture, Universality and Variation. Cambrige: Cambridge University Press.
 • Langacker, Ronald. 1987. Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1. Stanford University Press.
 • Langacker, Ronald. 1991. Foundations of Cognitive Grammar, vol. 2. Stanford University Press.
 • Žic Fuchs, Milena. 1992-1993. "Konvencionalne i pjesničke metafore". Filologija 20-21, 585-593.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija