Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska sinonimija

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Zrinka Jelaska

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Riječi. Značenje. Isto, jednako, blisko i slično značenje. Sinonimi. Istoznačnice. Bliskoznačnice. Kognitivni semantički opis. Raščlamba teksta. Rječnici za učenje jezika. Istraživački pristup riječima. Sinonimija na morfološkoj, tvorbenoj i sintaktičkoj razini.

Opis predmeta

Kolegij se bavi općom semantičkom teorijom, s primjerom primjene na hrvatski jezik. Donosi se razrada hrvatskoga sinonimskog sustava.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s razlikama među odabranim hrvatskim bliskoznačnicama. Osposobiti ih za samostalno istraživanje sinonimskih razlika. Osposobiti ih za izradu rječničkih odrednica za razlikovni rječnik hrvatskih sinonima.

Očekivani ishodi

Student će ovladati semantičkim teorijskim pojmovima, ali i ukupnim sustavom sinonima hrvatskoga jezika. To će mu olakšati komunikacijske procese svih vrsta. Polaznici će razviti logički, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi implementacije suvremenih lingvističkih spoznaja u jezikoslovnu kroatistiku, pa su stoga sposobni razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta.

Literatura

Obvezna

 • Jelaska, Zrinka. 2007. Načela određivanja sinonima. Filološke studije 5. Skopje – Perm – Ljubljana – Zagreb: Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda, Skoplje. 209–220.
 • Jelaska, Zrinka. 2008. Ljubiš li me? Ti znaš da te volim: o bliskoznačnicama i raznoznačju. Babićev zbornik – o 80. obljetnici života. Ur. Mirković, S. Slavonski Brod: Ogranak MH, 125–170.
 • Petrović, Bernardina. 2005. Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Šarić, Ljiljana; Wittschen, Wiebke. 2008. Rječnik sinonima. Zagreb: Jesenjski i Turk.

Izborna

 • Bratanić, Maja. 1991. Rječnik i kultura. Zagreb: SOL.
 • Jelaska, Zrinka.; Novak, Ines. 2006. Čemu: inačnost glasovnoga nazivlja, Filologija 46/47. 131–149.
 • Nation, Paul. 2001 Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nikolić-Hoyt, Anja. 2004. Konceptualna leksikografija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Tabakowska, Elżbieta. 2005. Gramatika i predočavanje: Uvod u kognitivnu lingvistiku. Zagreb: FF-press.
 • Tafra, Branka. 1996. Bliskoznačni odnosi u leksiku. Filologija 26. 73–84.
 • Taylor, John. 2003. Linguistic Categorization. Oxford: Oxford University Press.
 • Žic-Fuchs, Milena. 1991. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagrebu: SOL.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija