Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Tanja Kuštović

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Opisi priloga u gramatikama slavenskih jezika. Prilozi u hrvatskoglagoljskim liturgijskim i neliturgijskim tekstovima. Vrste priloga. Tvorba priloga. Sinonimija i homonimija u priloga. Prilozi u staroslavenskom jeziku prema prilozima u hrvatskom jeziku.

Opis predmeta

Prilozi su nepromjenjive vrste riječi kojima se iskazuje glagolska radnja. To su ujedno i riječi sviju vrsta, odnosno mogu se tvoriti od različitih osnova. Problematizira se činjenica nepromjenjivosti. Studenti će uočavati razlike u upotrebi priloga u liturgijskim i neliturgijskim hrvatskoglagoljskim tekstovima, proučavati različite načine tvorbe u odnosu na priloge u staroslavenskim tekstovima. Poseban problem koji će se obrađivati su riječi koje se klasificiraju kao prilozi, a zapravo ulaze u druge gramatičke kategorije.

Ciljevi predmeta

Uočiti pojavu priloga u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Problematizirati činjenicu nepromjenjivosti. Uočiti različitu upotrebu priloga u različitim diskursima hrvatskoglagoljskih tekstova.

Očekivani ishodi

Student će biti osposobljen prepoznavati priloge u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Steći će temelje za raspravu o nepromjenjivosti priloga. Sposobni će naposljetku biti i oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini sposobni su primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele, suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje.

Literatura

Obvezna

 • Babić, Stjepan. 1989. Jesu li prilozi promjenljive riječi?. Jezik 36/3, 63–67.
 • Hudeček, Lana. 1990. Nepromjenljive riječi u «Misalu po zakonu rimskoga dvora» iz 1483. godine. Rasprave Zavoda za jezik sv.16. 67–85.
 • Hudeček, Lana; Vukojević, Luka. 2005. Sastavljeno i rastavljeno pisanje priloga kao pravopisni lingvistički problem. Od fonetike do etike. Ur. Pranjković, Ivo. Zagreb: Disput, 99–122.
 • Ivšić, Stjepan. 1970. Slavenska poredbena gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
 • Kordić, Snježana. 2002. Riječi na granici punoznačnosti. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija