Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska akcentologija

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Krešimir Mićanović

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Naglasak imenica. Naglasak pridjeva. Naglasak glagola. Naglasak ostalih vrsta riječi. Paradigmatske i tipološke norme.

Opis predmeta

Sadržaj kolegija obuhvaća četiri veća područja: naglasak imenica, naglasak pridjeva, naglasak glagola i naglasak ostalih vrsta riječi, a težište je na paradigmatskim i tipološkim normama. Osnovni cilj kolegija je usvajanje hrvatskoga standardnojezičnog naglašavanja – njegova podrijetla i sustava, rasvjetljavanje specifičnosti hrvatske prozodijske situacije s obzirom na različite sustave i podsustave koji u uzusu hrvatskoga jezika postoje, ali i potvrđivanje činjenice da u naglašavanju ipak ima reda i da je hrvatska standardna akcentuacije model kojemu treba težiti te mu se, prema potrebi i prema mogućnostima, više ili manje približavati.

Ciljevi predmeta

Usvojiti hrvatsko standardnojezično naglašavanje. Potvrditi činjenicu da je naglašavanje sustavno.

Očekivani ishodi

Student će biti osposobljen, na temelju sustavnog prikaza, približiti se modelu hrvatske standardne akcentuacije, ako to zahtijeva određena komunikacijska potreba. Moći će oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini polaznici su kolegija sposobni preispitivati novije jezične teorije i modele, suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje.

Literatura

Obvezna

 • Anić, V. (1991. i kasnija izd.) Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber.
 • Barić, Eugenija i dr. 2005. Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. (poglavlja: Prozodijski sustav, Uloga prozodijskih jedinica, Pomicanje naglaska; pregledi sklonidbe pomorfološko-naglasnim tipovima)
 • Ivšić, Stjepan. 1911. Prilog za slavenski akcenat, p. o.: Rad JAZU 187.
 • Kapović, Mate. 2008. Razvoj hrvatske akcentuacije, Filologija, 51.
 • Vukušić, Stjepan; Zoričić, Ivan; Grasselli-Vukušić, Marija. 2007. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Izborna

 • Babić, Stjepan. 21991. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: nacrt za gramatiku. Zagreb: HAZU – Globus.
 • Barić, Eugenija i dr. 1999. Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine.
 • Benešić, Julije. 1949. Hrvatsko – poljski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.
 • Delaš, Helena. 1913. Hrvatska preskriptivna akcentologija. Zagreb: Pergamena.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija