Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska dijalektna leksikografija

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Mira Menac Mihalić

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Metodologija leksikografskih istraživanja. Modeli opisa nestandardnojezičnih idioma. Metodološki instrumentarij za terenski rad. Metode analize i interpretacije podataka.

Opis predmeta

U predavanjima se obrađuje metodologija leksikografskih istraživanja: modeli opisa nestandardnojezičnih idioma zastupljeni u literaturi. Metodološki instrumentarij za terenski rad prikupljanja leksičkih podataka: različite vrste upitnika (ciljani, opći), snimljen ogled govora, opservacije dijalektologa bilježene tijekom boravka među izvornim govornicima. Postupci obrade prikupljenoga materijala. Metode analize i interpretacije podataka. Analiza obuhvaća utvrđivanje akcenatskoga inventara i distribucije, morfoloških karakteristika, određivanje značenja itd.

Ciljevi predmeta

Prikazati metodologiju leksikografskih istraživanja.

Očekivani ishodi

Studenti će kritički razmatrati metodologiju leksikografskih istraživanja. Na temelju prikaza metodološkog instrumentarija i sami će moći vršiti terenska istraživanja leksikografske naravi. Sposobni će biti oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja, a na višoj znanstvenoj i stručnoj razini primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele, suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje.

Literatura

Obvezna

 • Brozović, Dalibor. 1997. Narječja hrvatskoga jezika. Hrvatski leksikon 2. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 155–156
 • Lisac, Josip. 2004. Hrvatska dijalektologija 1: Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
 • Lončarić, Mijo. 1996. Kajkavsko narječje, Zagreb: Školska knjiga.
 • Moguš, Milan. 1977. Čakavsko narječje: Fonologija. Zagreb: Školska knjiga.

Izborna

 • U popis literature ulaze dijalektološki rječnici pojedinih mjesnih idioma ili skupina govora, npr:
 • Berezina Matoković, Dobrila, 2004: Ričnik velovareškega Splita. Zagreb: Denona.
 • Čuljat, Marko. 2004. Ričnik ličke ikavice. Gospić: Lik@ press.
 • Jurišić, Blaž. 1973. Rječnik govora otoka Vrgade 2. dio, Zagreb: JAZU.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija