Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Lingvistička geografija

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Mira Menac Mihalić

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Lingvistička geografija. Metodologija istaživanja. Modeli prikazivanja lingvističkih pojava na zemljovidima. Rad na terenu. Vrste upitnika: ciljani, opći.

Opis predmeta

U predavanjima se iznose dosadašnje spoznaje o lingvističkoj geografiji. Obrađuje se metodologija istraživanja: modeli prikazivanja i interpretacije lingvističkih pojava na zemljovidima. Prikazuje se metodološki instrumentarij za terenski rad prikupljanja podataka: različite vrste upitnika (ciljani, opći). Na seminarima se interpretira konkretna jezična građa i utvrđuju lingvistički odnosi između podataka iz svih istraženih govora. Interpretiraju se već izrađeni zemljovidi i izrađuju novi.

Ciljevi predmeta

Dati kraći uvid u spoznaje lignvističke geografije. Ovladati metodologijom istraživanja lingvističke geografije.

Očekivani ishodi

Polaznici će razviti logički, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi implementacije suvremenih lingvističkih spoznaja u jezikoslovnu kroatistiku, na primjeru lingvističke kartografije. Potom će biti sposobni analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta. Kandidat će u praksi naučiti koristiti i izrađivati upitnike te interpretirati i izrađivati nove lingvističke zemljovide.

Literatura

Obvezna

 • Brozović, Dalibor. 1997. Narječja hrvatskoga jezika. Hrvatski leksikon 2. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. 155–156
 • Lisac, Josip. 2004. Hrvatska dijalektologija 1: Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
 • Lončarić, Mijo. 1996. Kajkavsko narječje, Zagreb: Školska knjiga.
 • Moguš, Milan. 1977. Čakavsko narječje: Fonologija. Zagreb: Školska knjiga.
 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: vstupitel´nyj vypusk: Obščije principy; Spravočnyje materialy, Moskva 1978. (neobavezna, maks. 10 naslova)

Izborna

 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: materialy i issledovanija Moskva: Nauka 1 – 1965; 2 – 1968; 3 – 1969/1970; 4 – 1970/1972; 5 – 1971/1974; 6 – 1972/1974; 7 – 1973/1975; 8 – 1974/1976; 9 – 1975/1977; 10 – 1976/1978; 11 – 1977/1979; 12 – 1978/1980; 13 – 1979/1981; 14 – 1980/1982... 21 – 1991/1993/1996;
 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja, vypusk 4b. Refleksy *i, *o. Vtoričnyje glasnyje. Skopje 2003;
 • Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja, vypusk 4 a, Refleksy *ъ, *ь. Zagreb 2006. (2007)

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija