Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Generativni pristup jezičnomu sustavu

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Milan Mihaljević

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Generativna gramatika. Generativno poimanje jezika. Chomskijanski obrat. Promjena optike istraživanja. Proizvodnost. Ustroj prikaznih razina. Prikazi sintaktičke strukture.

Opis predmeta

Kolegij upoznaje studente s osnovama generativne gramatike i generativnoga poimanja jezika. Teme su:

 1. Chomskijanski obrat u jezikoslovlju: prirodoznanstveni pristup jeziku i galilejevski stil istraživanja; promjena optike i predmeta istraživanja; jezična moć kao poseban mentalni organ specijaliziran za jezik; jezik nije sustav znakova, već proizvodni postupak.
 2. Struktura jezične moći: ustroj i narav prikaznih razina PF i LF (glasovna, značenjska i morfosintaktička obilježja); ustroj računskoga sustava u pojedinim modelima generativne gramatike (rani sustavi pravila, načela i parametri te minimalistički sustav operacija); načini prikazivanja sintaktičke strukture.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama generativne gramatike i generativnoga poimanja jezika.

Očekivani ishodi

Vladati pojmovima generativne gramatike. Razumjeti povijesni razvoj i obrate u jezikoslovlju. Student će moći koristiti računski sustav generativne gramatike te prikazivati sintaktičke strukture po pravilima i načelima. Polaznici će razviti logički, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi implementacije suvremenih lingvističkih spoznaja u jezikoslovnu kroatistiku, pa su stoga sposobni razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta.

Literatura

Obvezna

 • Chomsky, Noam. 1995. The Minimalist Program. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Mihaljević, Milan. 1998. Generativna sintaksa i semantika. Zagreb: HFD.
 • Mihaljević, Milan. 2005. Minimalistička sintaksa. Skripta za studente.
 • Ouhalla, Jamal. 21999. Introducing Transformational Grammar: From Principles and Parameters to Minimalism. London: Edward Arnold Publishers.
 • Radford, Andrew. 2004. Minimalist Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Izborna

 • Chomsky, Noam. 1957. Syntactic Structures. The Hague: Mouton.
 • Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Chomsky, Noam. 1972. Studies on Semantics in Generative Grammar. The Hague: Mouton.
 • Chomsky, Noam. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.
 • Freidin, Robert. 1992. Foundations of Generative Syntax. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Haegeman, Liliane. 1994. Introduction to Government & Binding Theory. Oxford: Blackwell.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija