Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Antropološka lingvistika

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Ivan Marković

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja, konsultacije, samostalni rad

Obveze studenata: pohađanje predavanja i pisanje seminarskoga rada

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: na temelju seminarskoga rada

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

 1. Uvod. Antropološka lingvistika. Teme. Čovjek – Kultura – Jezik – Pismo.
 2. Evolucija jezika. Evolucija ljudske vrste. Postanak i razvoj ljudskoga jezika.
 3. Narav ljudskoga jezika. Odredbena obilježja ljudskoga jezika. Narav jezičnoga znaka i gramatike. Jezične univerzalije – Fonološke – Morfološke – Sintaktičke – Semantičke. Taksonomija – Partonomija. Metafora – Metonimija.
 4. Svijet u jeziku I. Vrijeme i prostor u jeziku. Vrijeme i prostor u metafori.
 5. Svijet u jeziku II. Rodbina i svojta u jeziku. Boja u jeziku.
 6. Raslojenost jezika I. Uporabe i službe jezika. Jezični varijeteti. Kulturna i socijalna raslojenost jezika.
 7. Raslojenost jezika II. Obredni jezici. Zabranjeni jezici – Tabu – Psovka – Eufemizam.
 8. Raslojenost jezika III. Rod i spol u jeziku. Muški i ženski jezik.
 9. Raslojenost jezika IV. Jezik i smiješno/komično – Vic. Jezična igra. Jezik i laž.
 10. Čovjek u jeziku I. Ja i drugi u jeziku – Lice – Socijalna deiksa – Uljudnost.
 11. Čovjek u jeziku II. Antropocentričnost jezika. Antropocentričnost metafore.
 12. Čovjek u jeziku III. Uvjetovanost kulturom. Jezični dodir. Miješanje jezika. Smrt jezika.

Opis predmeta

Predmet daje raspon interdisciplinarnih interesa antropološke lingvistike i suvremenih njezinih dosega prikazan na odabranim poglavljima, univerzalno i primijenjeno na hrvatski jezik: Postanak i razvoj ljudskoga jezika. Odredbena obilježja i narav ljudskoga jezika. Jezične univerzalije. Posebna značenja iskazana u jeziku (vrijeme i prostor, boja, rodbinski odnosi). Socijalno i kulturno raslojavanje jezika s povezanim temama (obredni jezici, zabranjeni jezici, psovka, tabu, vic, jezična igra). Samorazumijevanje jezikom s povezanim temama (antropocentričnost jezika, uljudnost). Miješanje i smrt jezika.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s rasponom interdisciplinarnih interesa antropološke lingvistike i suvremenim njezinim dosezima prikazanima na odabranim poglavljima, univerzalnojezično i primijenjeno na hrvatski jezik. Osposobljavanje studenata da sa stečenim teorijskim i jezičnopraktičnim znanjem, razrađenom metodom i razvijenim metajezikom umiju samostalno prići pojedinomu antropološkolingvističkom problemu u hrvatskome.

Očekivani ishodi

Kolegij studentima pruža mogućnost da hrvatskomu nauče prilaziti metodama novoga jezičnog pravca koji interdisciplinarno povezuje i iz drugačijeg očišta sagledava različite teme antropologije, sociolingvistike, semantike, jezičnih univerzalija, ranog usvajanja jezika, jezičnoga razvoja, psiholingvistike, poredbenoga jezikoslovlja. Uloge su ovoga kolegija dvije. Prvo, da na nov način poveže što je studentima već poznato. Drugo, da studente upozna s temama i literaturom o kojima na drugim kolegijima neće slušati.

Literatura

Obvezna

 • Foley, William A. 1997. Anthropological linguistics: An introduction. Malden, MA – Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd.
 • Marković, Ivan. 2014. Predavanja iz antropološke lingvistike. Skripta.
 • Matasović, Ranko. 2005. Jezična raznolikost svijeta: Podrijetlo, razvitak, izgledi. Zagreb: Algoritam.

Izborna

 • Benveniste, Émile. 2005 [1969]. Riječi indoeuropskih institucija. Prev. Vojmir Vinja. Zagreb: Disput.
 • Danesi, Marcel. 2004. A basic course in anthropological linguistics. Toronto: Canadian Scholars’ Press.
 • Greenberg, Joseph H. – Charles A. Ferguson – Edith A. Moravcsik (eds.) 1978. Universals of human language. Vol. 1–4. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Hockett, Charles F. 1973. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill.
 • Jespersen, Otto. 1922. Language: Its nature, development and origin. London: George Allen & Unwin.
 • Karavanić, Ivor – Ivor Janković. 2009. Osvit čovječanstva: Početci našega biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb: Školska knjiga.
 • Moore, Jerry D. 2002. Uvod u antropologiju: Teorije i teoretičari kulture. Prev. Gordana V. Popović. Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Wierzbicka, Anna. 1992. Semantics, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific configuration. Oxford – New York: Oxford University Press.
 • Wierzbicka, Anna. 1997. Undersanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. Oxford – New York: Oxford University Press.
 • Wierzbicka, Anna. 2003 [1991]. Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. Second edition. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija