Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Gramatičke kategorije

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Ivo Pranjković

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Narav i osobitosti gramatičkih kategorija. Semantičke i gramatičke kategorije. Načini izražavanja kategorijalnih značenja. Tipologizacija gramatičkih kategorija (kategorije oblika, kategorije riječi i kategorije položaja). Imenske i glagolske kategorije oblika (rod, broj, padež, lice, određenost, živost, stupanj; lice, vrijeme, način, stanje). „Unutrašnje“ glagolske kategorije (vid i prijelaznost). Kategorije vrsta riječi. Sintaktičke kategorije (članovi rečeničnoga ustrojstva) i sintaktičke konstrukcije.

Opis predmeta

Kategorijalno ustrojstvo jezika uvelike olakšava njegovim ovladavanjem, bilo prvim ili inim jezikom. Ovaj kolegij predstavlja važnost pojma gramatičkih kategorija, te razrađuje sustav kategorija i njihova obilježja.

Ciljevi predmeta

Podrobnije pojasniti narav i osobitost gramatičkih kategorija. Iznijeti detaljnju tipologizaciju.

Očekivani ishodi

Student će razumjeti ukupnost pojma gramatičke kategorije. Uz dubinsku razradbu i osviješćivanje pojmova kategorija poboljšat će svoje kompetencije hrvatskoga jezika te osposobiti se za konstruiranje i programiranje novih metoda za istraživanje gramatičkih kategorija i pojma kategorijalnosti jezika uopće.

Literatura

Obvezna:

 • Aristotel. 1992. Kategorije. Zagreb: HSN.
 • Jakobson, Roman. 2008. O jeziku. Zagreb: Disput
 • Katičić, Radoslav. 1971. Jezikoslovni ogledi. Zagreb: ŠK.
 • Kordić, Snježana. 2002. Riječi na granici punoznačnosti. Zagreb: SNL.
 • Kovačević, Miloš. 1988. Uzročno semantičko polje. Sarajevo: Svjetlost.
 • Mihaljević, Milan. 1998. Generativna sintaksa i semantika. Zagreb: HFD.
 • Žic-Fuchs, Milena. 1991. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagrebu: SOL.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija