Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Leksikografija hrvatskoga jezika

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Marko Samardžija

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Leksikografija. Leksikografija i leksikologija. Tipovi rječnika. Jezični i enciklopedijski rječnici. Dijakronijski i sinkronijski rječnici. Standardnoopisni rječnici. Jednojezični i dvojezični rječnici. Razvoj leksikografije u Hrvata. Uloga hrvatskih rječnika u razvoju hrvatskoga književnog i hrvatskoga standardnog jezika. (Hrvatski) rječnici i norme (hrvatskoga) standardnog jezika.

Opis predmeta

Kolegij se bavi leksikografskim pojmovima u širem smislu te leksikografijom i leksikologijom u hrvatskome jeziku. Donijet će se razrada osnovnih leksikografskih priručnika: tipovi rječnika, jezičnih i enciklopedijskih rječnika. Kroz prikaz razvoja leksikografije u Hrvata uočit će se važnost uloge hrvatskih rječnika u razvoju hrvatskoga književnog i hrvatskoga standardnog jezika.

Ciljevi predmeta

Objasniti pojmove leksikografije i leksikologije. Dati uvid u razvoj leksikografije u Hrvata.

Očekivani ishodi

Studenti će ovladati pojmovima leksikografije i leksikologije. Uočit će važnost uloge hrvatskih rječnika u razvoju hrvatskoga književnog i hrvatskoga standardnog jezika. Bit će sposobni, u konačnici, oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini, usto, primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele, suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje.

Literatura

Obvezna

 • Budmani, Pero. 1885. Pogled na istoriju naše gramatike i leksikografije do 1835. godine. Rad JAZU 80. 165–185.
 • Hartmann, R. R. K. 1998. Dictionary of Lexicography. London – New York: Routledge.
 • Musulin, Stjepan 1959. Hrvatska i srpska leksikografija. Filologija 2. 41–63.
 • Melvinger, Jasna. Leksikologija (skripta). Osijek, 1984.
 • Samardžija, Marko. 1998. Hrvatski jezik 4. Zagreb: Školska knjiga.
 • Tafra, Branka: Od riječi do rječnika. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

(izborna literatura oblikovat će se naknadno)

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija