Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Od frazeologije do frazeodidaktike

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Ivana Vidović Bolt

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Razvoj frazeologije. Razlike između nefrazeologiziranih i frazeologiziranih sveza. Stupanj desemantiziranosti frazema. Značenje, motiviranost i slikovitost. Paradigmatičnost i varijantnost frazema. Hrvatska frazeografija.

Struktura rječničkoga članka.

Opis predmeta

U uvodnom se dijelu opisuje razvoj frazeologije kao relativno mlade lingvističke discipline i iznose osnovne teorijske postavke. Na različitim se predlošcima provjerava mogućnost prepoznavanja frazema te upozorava na razlike između nefrazeologiziranih i frazeologiziranih sveza na primjerima ekscerpiranim iz više izvora. Iscrpno se opisuju sva obilježja frazema kao osnovne jedinice frazeološkoga jezičnog sustava. Frazemi se analiziraju s triju aspekata: strukturnog, kojim se utvrđuje raspored frazemskih sastavnica, opseg, leksički sastav frazema i sintaktički glavna sastavnica, potom sintaktičkog, pri čemu se određuju funkcije frazema i mogućnosti njihova uključenja u kontekst te semantičkog, u okviru kojeg se promatra stupanj desemantiziranosti frazema, značenje, motiviranost i slikovitost. Posebna se pozornost usmjerava na zastupljenost frazema u pojedinim tematsko-značenjskim skupinama ili konceptima. Slijedi upoznavanje s paradigmatičnošću i varijantnošću frazema, dvama, međusobno različitim, tipovima promjenjivosti frazeoloških jedinica.

Studenti se upoznaju s hrvatskom frazeografijom, njezinim početcima, razvojem, dostignućima te naposljetku sa strukturom rječničkoga članka u hrvatskim jednojezičnim i višejezičnim frazeološkim rječnicima.

Uspoređivanjem hrvatskoga frazeološkog fonda s onima drugih jezika utvrđuje se stupanj ekvivalentnosti te pokazuju načini izrade dvojezičnih frazeoloških rječnika.

Ciljevi predmeta

Opisati razvoj frazeologije. Dati teorijske postavke. Provjeriti mogućnost prepoznavanja frazema te upozorava na razlike između nefrazeologiziranih i frazeologiziranih sveza na primjerima ekscerpiranim iz više izvora. Daje se pregled frazeodidaktičkih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Predstavljaju se aktualni modeli poučavanja frazeologije, propituje njihovo mjesto u nastavnom procesu te razmatraju mogućnosti uvođenja novih frazeoloških sadržaja u nastavne materijale.

Očekivani ishodi

Student će razumjeti teorijske osnove frazeologije te će biti osposobljen analizirati i proučavati frazeološke fenomene u jeziku. Bit će sposoban oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini, usto, primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele.

Literatura

Obvezna

 • Fink-Arsovski, Željka. 2002. Poredbena frazeologija – pogled izvana i iznutra. Zagreb: FF-press.
 • Menac, Antica. 2007. Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra.
 • Menac-Mihalić, Mira. 2008. Frazeologija A. B. Šimića. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Drinovci. 255–268.
 • Vidović Bolt, Ivana. 2011. Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Vidović Bolt, Ivana. 2013. O mogućnostima poučavanja i usvajanja hrvatskih frazema. Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe. Zbornik. Ur. Cvikić, Lidija; Petroska, Elena. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo. 252–264.

Izborna

 • Kodrić, Ana; Vidović Bolt, Ivana. 2011. Otkrivanje skrivenoga u hrvatskim i poljskim nacionalnim frazemima. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. Ur. Sesar, Dubravka. Zagreb: FF press. 271–277.
 • Menac, Antica; Menac-Mihalić, Mira. 2011. Frazeologija splitskoga govora s rječnicima. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Menac-Mihalić, Mira. 2005. Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj S Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga.
 • Menac-Mihalić; Mira, Maresić, Jela. 2008. Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Vidović Bolt, Ivana. 2009. Poljsko-hrvatski frazeološki rječnik on-line. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Ur. Sesar, Dubravka. Zagreb: FF-press. 177–185.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija