Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Petar Vuković

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Bački Bunjevci: povijest migracija. Jezik, govor, dijalekt. Specifična etnička svijest. Usmena književnost i pučka kultura bačkih Bunjevaca. Bunjevački književnici i umjetnici. Politički i društveni položaj.

Opis predmeta

Bački su Bunjevci (sub)etnička skupina nastanjena u široj okolici Subotice i Sombora u Srbiji te Baje u Mađarskoj. Na to su se područje doselili iz Dalmacije početkom 17. st. Govore novoštokavskom ikavicom i odlikuju se pučkom kulturom nastalom prožimanjem elemenata pastoralno-patrijarhalne dinarske kulture te agrarne panonske. Zbog dugotrajne odvojenosti od ostalih hrvatskih skupina i izloženosti utjecajima drugih nacionalnih kultura, bački su Bunjevci razvili specifičnu etničku svijest te se dio njih danas smatra Hrvatima, dok drugi vjeruju kako predstavljaju samostalnu etničku zajednicu. Kolegij će studente najprije upoznati s oblikovanjem Bunjevaca kao ranonovovjekovne etnije te s bunjevačkim migracijama. Nakon toga bavit će se dijalektom, usmenom književnošću i pučkom kulturom bačkih Bunjevaca. Velika pozornost bit će posvećena njihovu društvenom razvoju i raslojavanju u Ugarskoj, nacionalnom pokretu s kraja 19. st. te položaju u društvenim i političkim prijelomima tijekom 20. st. Bit će predstavljeni i najvažniji bunjevački književnici i umjetnici. Kolegij će biti završen analizom divergentne etničke svijesti bačkih Bunjevaca te njihova političkoga i društvenoga položaja iz gledišta suvremenih pristupa manjinskim pravima. Kolegij je koncipiran interdisciplinarno te će obuhvatiti sadržaje koji po svojem užem određenju pripadaju povijesti, etnologiji, jezikoslovlju, znanosti o književnosti i sociologiji.

Ciljevi predmeta

Uočiti položaj bačkih Bunjevaca u Srbiji i Mađarskoj te prepoznati karakteristike njihova jezika, kulture i identiteta.

Očekivani ishodi

Student će u potpunosti biti upoznat s obilježjima (sub)etničke skupine bačkih Bunjevaca. Moći će raspravljati o aktualnim problemima i pitanjima očuvanja njihova identiteta. U skladu s tim, na praktičnoj razini, moći će sudjelovati u kreiranju jezične politike prema manjinskim enklavama hrvatskog jezičnog areala.

Literatura

Obvezna

 • Peić, Marko; Bačlija, Grgo. 1990. Rečnik bačkih Bunjevaca. Novi Sad – Subotica: Matica srpska.
 • Sekulić, Ante. 1991. Bački Hrvati. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena 52.
 • Bačić, Slaven, ur. 2004.-2014. Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca 1-12. Subotica: Hrvatsko akademsko društvo.
 • Černelić, Milana. 2006. Bunjevačke studije. Zagreb, FF press: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju.

Izborna

 • Sekulić, Ante. 1996. Književnost podunavskih Hrvata u XX. st. Zagreb: Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra P.E.N.-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu: Hrvatska matica iseljenika.
 • Sekulić, Ante. 2005. Rječnik govora bačkih Hrvata. Zagreb – Subotica: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Vulić, Sanja. 2009. Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj. Subotica: NIU Hrvatska riječ – Ogranak Matice hrvatske Subotica.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija