Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Bernardina Petrović

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Teorijski modeli pragmalingvističkog opisa, značenjske varijante hrvatskog jezika, pragmalingvističke kategorije.

Opis predmeta

Za cjelovit je gramatički opis jednoga jezika od ključne važnosti pragmatički aspekt njegova propitivanja. Povezanost će se pragmatičkih okvira i gramatičkih mehanizama u hrvatskome jeziku ispitivati ponajprije kao funkcionalna integracija gramatičkih zadanosti ovisnih o različitim aspektima uporabe jezičnih izraza.

Ciljevi predmeta

Osobit će naglasak biti stavljen na teorijske modele pragmalingvističkoga opisa koji počivaju na semantičko-pragmatičkim osnovama, a promišljat će se i o značenjskim varijantama u interpretaciji iskaza, pragmatičkim aspektima semantičkih odnosa, semantičko-pragmatičkim kategorijama kao sredstvima tekstne analize i pragmatičko-semantičkim odnosima u komunikaciji.

Očekivani ishodi

Student će razumjeti sociolingvističke promjene koje se događaju u 20. stoljeću u Hrvatskoj. Bit će sposoban istraživati jezične karakterizacije i stilizacije u popularnoj kulturi te oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini, usto, primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele, suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje.

Literatura

Obvezna

 • Ariel, Mira. 2008. Pragmatics and Grammar, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brisard, Frank; Östman, Jan-Ola, Verschueren, Jef. 2009. Grammar, Meaning and Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins Publishing.
 • Heusinger von, Klaus; Turner, Ken, ur. 2006. Where Semantics meets Pragmatics. Amsterdam – London: Elsevier.
 • Jaszczolt, Katarzyna. 2002. Semantics and Pragmatic: Meaning in Language and Discourse. London, New York: Pearson Education.
 • Szabó, Zoltán Gendler, ur. Semantics versus Pragmatics. 2005. Oxford: Oxford University Press.

(Izborna će se odrediti naknadno)

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija