Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Terminologija i terminografija

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Bernardina Petrović

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Teorijski modeli terminološkog i terminografskog opisa, temeljni pristupi u terminologiji, temeljne škole, opća terminološka teorija, postavke sociokognitivne terminologije, komunikacijske terminološke teorije i „terminologije okvira“, istraživanje terminoloških baza i rječnika, metaterminologija.

Opis predmeta

Kolegij je usmjeren suvremenim promišljanjima i dostignućima terminologije kao multidisciplinarne znanstvene discipline i terminografije kao njezine praktične primjene. Pozornost će se pridati temeljnim pristupima i školama poput opće terminološke teorije, sociokognitivne terminologije, komunikacijske terminološke teorije i „terminologije okvira“. Usto, na predmetu će biti riječi i o povijesti rada na hrvatskom nazivlju, primjerice od Zagrebačke filološke škole sve do recentnijih projekata, poput projekta Struna.

Ciljevi predmeta

Osobit će naglasak biti stavljen na teorijske modele terminološkog i terminografskog opisa koji se nalaze u temeljima svakog znanstvenog istraživanja. Obrazložit će se relevantne teorijske i metodološke pretpostavke u proučavanju nazivlja, njihova stvaranja i uporabe, uputiti u metodologiju popisivanja i opisivanja nazivlja u terminološkim rječnicima i elektroničkim bazama te uvesti u metaterminologiju. Terminološka će se i terminografska problematika nastojati postaviti u kontekst suvremenih tržišnih potreba, u najrazličitijim područjima, od prava, ekonomije, diplomacije i sl., a osobito u kontekstu institucija EU, odnosno prevodilačke prakse koja nalaže usporedni razvitak nazivoslovlja.

Očekivani ishodi

Student će razumjeti terminološke, terminografske i metaterminološke promjene koje se događaju u 20. stoljeću. Bit će sposoban istraživati relevantne publikacije u području nazivoslovlja te oblikovati, organizirati i ponuditi terminološke teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Studenti se na predmetu neće baviti terminologijom samo s deskriptivno-teorijskih polazišta. Cilj je uvesti ih u posve praktičnu problematiku nazivoslovlja i srodnih disciplina, primjerice povezivanjem sa znanstvenicima okupljenim oko projekta Struna.

Literatura

Obvezna

 • Cabré, Maria Theresa. 1998. Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2010. Hrvatski terminološki priručnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Wüster, Eugen. 1979. Introduction to the General Theory of Terminology and Terminological Lexicography, Vienna: Springer

Izborna

 • Sager, Juan C. 1990. A Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Temmerman, Rita. 2000. Towards New Ways of Terminology Description, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Terminologija in sodobna terminografija [ur. Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar]. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2009.

Predmeti jezikoslovnog modula

 1. Nacionalne filologije i slavistika
 2. Hrvatski u poredbenoj perspektivi
 3. Suvremene lingvističke teorije
 4. Hrvatska gramatika
 5. Semantika
 6. Tekst, diskurs, pragmatika
 7. Raznolikost hrvatskih idioma
 8. Jezična politika i jezično planiranje
 9. Akademski diskurs i znanstveni tekst
 10. Metodologija pravopisnog normiranja
 11. Kognitivna lingvistika i hrvatski jezik – teorija i mogućnosti primjene
 12. Hrvatski jezični idiomi u prošlosti i sadašnjosti
 13. Hrvatska onomastika
 14. Hrvatska sinonimija
 15. Hrvatski nazivi za boje
 16. Prilozi (adverbi) u hrvatskoglagoljskim tekstovima
 17. Jezična obilježja starih hrvatskih pravnih tekstova
 18. Jezik i identitet
 19. Hrvatska akcentologija
 20. Hrvatska dijalektna leksikografija
 21. Lingvistička geografija
 22. Generativni pristup jezičnomu sustavu
 23. Poredbena povijest standardizacijskih procesa: hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice
 24. Antropološka lingvistika
 25. Hrvatski jezik u kontaktu
 26. Gramatičke kategorije
 27. Leksikografija hrvatskoga jezika
 28. Od frazeologije do frazeodidaktike
 29. Jezična kultura i Praška lingvistička škola
 30. Bački Bunjevci – jezik, kultura, identitet
 31. Grafolingvistika i filologija
 32. Sociolingvistika moderne Hrvatske
 33. Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika
 34. Terminologija i terminografija