Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Program doktorskog studija

Nastava na doktorskom studiju traje šest semestara. U prva dva semestra izvode se četiri obavezna predmeta opće metodološke naravi i to su jedini predmeti na studiju koji se izvode ex cathedra. Preostale aktivnosti na studiju organizirane su kao samostalan istraživački rad u okviru ponude izbornih kolegija, doktorskih radionica, mentorskih vježbi, sudjelovanja u ciljanim znanstvenim aktivnostima, pisanja istraživačkih radova, kvalifikacijskoga rada te naposljetku prezentacije konačnog projekta doktorskoga rada.

Predmeti poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija jesu:

  1. Filološka jezgra I–IV
  2. Filološki praktikum I–II
  3. Doktorska radionica I–IV
  4. Unutrašnji izborni I–IV
  5. Vanjski izborni I–II
  6. Mentorske vježbe I–VI

Strukura studija

1. semestar

PREDMET

SATI NASTAVE

ECTS

Filološka jezgra I.

8 (6+2)

3

Filološka jezgra II.

8 (6+2)

3

Filološki praktikum I. s pisanom klauzurom

4 (0+4)

8

Unutarnji izborni I.

8 (istraživačka radionica)

3

Položen prvi strani jezik

3

Mentorske vježbe I.

5

2. semestar

PREDMET

SATI NASTAVE

ECTS

Filološka jezgra III.

8 (6+2)

3

Filološka jezgra IV.

8 (6+2)

3

Filološki praktikum II. s pisanom klauzurom

4 (0+4)

8

Doktorska radionica I.

8 (istraživačka radionica)

2

Unutarnji izborni II.

8 (istraživačka radionica)

3

Mentorske vježbe II.

10

3. semestar

PREDMET

SATI NASTAVE

ECTS

Mentorske vježbe III.

10

Unutarnji izborni III. ili vanjski izborni I.

8 (istraživačka radionica)

3

Doktorska radionica II.

8 (istraživačka radionica)

2

Prvi istraživački rad

15

4. semestar

PREDMET

SATI NASTAVE

ECTS

Mentorske vježbe IV.

10

Unutarnji izborni IV. ili vanjski izborni II.

8 (istraživačka radionica)

3

Doktorska radionica III.

8 (istraživačka radionica)

2

Drugi istraživački rad

15

5. semestar

PREDMET

SATI NASTAVE

ECTS

Znanstvena aktivnost I.

3

Znanstvene aktivnosti II.

3

Doktorska radionica IV.

8 (istraživačka radionica)

2

Mentorske vježbe V.

10

Izrada kvalifikacijskog rada

10

Položen drugi strani jezik

3

6. semestar

PREDMET

SATI NASTAVE

ECTS

Mentorske vježbe VI.

5

Prezentacija projekta doktorskog rada

10

Izrada doktorskog rada

20

Filološka jezgra I–IV

1. semestar studija

Predmet

Kolegij

Nositelj

Filološka jezgra I

Nacionalne filologije i slavistika

Mateo Žagar, Filozofski fakultet u Zagrebu

Filološka jezgra II

Pristup književnom kanonu

Marina Protrka Štimec, Filozofski fakultet u Zagrebu

2. semestar studija

Predmet

Kolegij

Nositelj

Filološka jezgra III

Suvremene književnoteorijske rasprave

Zrinka Božić Blanuša, Filozofski fakultet u Zagrebu

Filološka jezgra IV

Jezična politika i jezično planiranje

Krešimir Mićanović, Filozofski fakultet u Zagrebu

Filološki praktikum I–II

Predmet Filološki praktikum I–II podrazumijeva tri kolegija do kojih se bira jedan. Završava se pisanom klauzurom, u dogovoru s nastavnikom.

1. semestar studija

Predmet

Kolegij

Nositelj

Filološki praktikum I (s klauzurom)

Akademsko pismo I

Dubravka Oraić Tolić, Filozofski fakultet u Zagrebu

Filološki praktikum I (s klauzurom)

Stil i pisanje I

Leo Rafolt, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Filološki praktikum I (s klauzurom)

Uvod u znanost i znanstveni rad I

Vinko Brešić, Filozofski fakultet u Zagrebu

2. semestar studija

Predmet

Kolegij

Nositelj

Filološki praktikum II (s klauzurom)

Akademsko pismo II

Dubravka Oraić Tolić, Filozofski fakultet u Zagrebu

Filološki praktikum II (s klauzurom)

Stil i pisanje II

Leo Rafolt, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Filološki praktikum II (s klauzurom)

Uvod u znanost i znanstveni rad II

Vinko Brešić, Filozofski fakultet u Zagrebu

Doktorska radionica I–IV

Predmet Doktorska radionica I–IV strukturiran je kao niz seminarskih radionica na kojima će se studenti baviti metodološkim i koncepcijskim problemima vlastitih istraživanja, odnosno kritičko-polemički osmišljavali čvorišta svojih radova (istraživačkih, kvalifikacijskih, budućih doktorskih). U predmetu će sudjelovati više nastavnika-znanstvenika. Struktura je kolegija zapravo izborna jer polaznici samostalno odlučuju o kojim će koncepcijskim ili metodološkim problemima vlastitog istraživanja raspravljati s (gostujućim) znanstvenikom-predavačem.

Doktorska radionica I–IV može se organizirati i u obliku okruglih stolova, tzv. doktorskih škola u sklopu znanstvenih skupova i sl.

Mentorske vježbe I–VI

Predmet Mentorske vježbe I–IV podrazumijeva individualni rad s mentorom, posebice u vidu konzultacija, a posljedično i sudjelovanja na različitim znanstveno-istraživačkim projektima. Odvija se kontinuirano od prvog do šestog semestra studija. Obveze doktoranda na kolegiju Mentorske vježbe regulira sam mentor, odnosno mentor i sumentor(i). Mentor se tijekom studija može promijeniti uz doktorandovo prethodno obrazloženje te uz pristanak Vijeća Poslijediplomskog studija.

Unutrašnji i vanjski izborni predmeti

Unutrašnji izborni predmeti biraju se u dogovoru s mentorom s obzirom na temu istraživačkog rada, odnosno disertacije. Njihova se nastava organizira pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na drugim odsjecima Filozofskoga fakulteta ili pri suradničkim institucijama.

Vanjski izborni predmeti razlikuju se od unutrašnjih izbornih predmeta samo po tome što se izvode i biraju isključivo u petom semestru, i to izvan matičnog studija, na nekom drugom studiju, u nekoj od suradničkih institucija i sl.

Svi izborni predmeti mogu biti sastavljeni i od nekoliko kolegija i prilagođeni istraživačkom interesu doktoranda, ali se moraju uklapati u program matičnog poslijediplomskog doktorskog studija prema broju sati i/ili bodova, o čemu dogovorno odlučuju studenti, njihovi mentori i voditelj(i) studija.

Izborne kolegije polaznici studija biraju neovisno o godini (semestru) studija s unaprijed objavljene liste ponuđenih kolegija za pojedinu akademsku godinu.

Kriteriji i uvjeti upisa predmeta/modula s drugih doktorskih studija

U dogovoru s mentorom doktorand bira unutrašnje izborne i/ili vanjske izborne kolegije koje će slušati, i to prema planiranoj temi doktorskog rada. Kolegiji se biraju prema problemskoj srodnosti (sadržaju) mentorskog kolegija. Rezultat takva rada, tj. izbora i slušanja kolegija te rada s mentorom, jest apsolviranje jednog aspekta teme doktorskog rada, odnosno priprema i izrada istraživačkih radova kao dijelova doktorske teme.

Napomena U V. semestru studija umjesto slušanja izbornih predmeta (Unutrašnji izborni V–VII, Vanjski izborni I–II) doktorande se usmjerava prema znanstvenim aktivnostima, npr. znanstvenim ili stručnim skupovima (v. Znanstvene aktivnosti).

U VI. semestru, ako kandidatu nedostaje ECTS-bodova, moguće ih je nadoknaditi i u završnom semestru studija – Unutrašnjim ili Vanjskim izbornim, ili, preporučljivo, znanstvenom aktivnošću (v. Tablicu znanstvenih aktivnosti).

Uvjeti za završetak studija: Prezentacija i prikupljeno svih 180 bodova.