Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Program doktorskog studija

Nastava na doktorskom studiju traje šest semestara. Postoje dva modula studija: jezikoslovni i književnoznanstveni. Studenti se na početku studija odlučuju za jedan od modula. Polaznici uz suglasnost voditelja studija mogu kombinirati jezgrene predmete sa svim izbornim kolegijima iz dvaju modula. Uz suglasnost voditelja studija za izborne kolegije mogu izabrati i neke od jezgrenih iz drugog modula. Na svakome modulu izvodi se šest grupa ili tipova predmeta različitoga trajanja, kontinuirano, u prva četiri semestra. U posljednja dva semestra, petom i šestom, polaznici se usmjeravaju prema znanstvenim aktivnostima.

Predmeti poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija jesu:

 1. Filološka jezgra I–VIII
 2. Filološki praktikum I–II
 3. Doktorska radionica I–IV
 4. Unutrašnji izborni I–VI
 5. Vanjski izborni I–II
 6. Mentorske vježbe I–IV

Filološka jezgra I–VIII

Na jezikoslovnom modulu predmet Filološka jezgra I–VIII čine sljedeći kolegiji:

1. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološka jezgra I Nacionalne filologije i slavistika Mateo Žagar, Filozofski fakultet u Zagrebu
Filološka jezgra II Hrvatski jezik u poredbenoj perspektivi Stjepan Damjanović, Filozofski fakultet u Zagrebu

2. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološka jezgra III Suvremene lingvističke teorije Milena Žic Fuchs, Filozofski fakultet u Zagrebu; Branimir Belaj, Filozofski fakultet u Osijeku
Filološka jezgra IV Hrvatska gramatika Ivo Pranjković, Filozofski fakultet u Zagrebu

3. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološka jezgra V Semantika Milena Žic Fuchs, Filozofski fakultet u Zagrebu; Zrinka Jelaska, Filozofski fakultet u Zagrebu
Filološka jezgra VI Tekst, diskurs, pragmatika Zrinjka Glovacki-Bernardi, Filozofski fakultet u Zagrebu; Bernardina Petrović, Filozofski fakultet u Zagrebu

4. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološka jezgra VII Raznolikost hrvatskih idioma Boris Kuzmić, Filozofski fakultet u Zagrebu
Filološka jezgra VIII Jezična politika i jezično planiranje Krešimir Mićanović, Filozofski fakultet u Zagrebu

Na književnoznanstvenom modulu predmet Filološka jezgra I–VIII čine sljedeći kolegiji:

1. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološka jezgra I Tekstološka načela u filologiji Lahorka Plejić Poje, Filozofski fakultet u Zagrebu; Milovan Tatarin, Filozofski fakultet u Osijeku
Filološka jezgra II Metode istraživanja u znanosti o književnosti Dubravka Oraić Tolić, Filozofski fakultet u Zagrebu

2. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološka jezgra III Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji Leo Rafolt, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Filološka jezgra IV Hrvatski latinizam Irena Bratičević, Filozofski fakultet u Zagrebu

3. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološka jezgra V Dekonstrukcija književne povijesti Zrinka Božić Blanuša, Filozofski fakultet u Zagrebu; Boris Škvorc, Filozofski fakultet u Splitu
Filološka jezgra VI Suvremene književnoteorijske rasprave Zrinka Božić Blanuša, Filozofski fakultet u Zagrebu

4. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološka jezgra VII Pristup književnom kanonu Marina Protrka Štimec, Filozofski fakultet u Zagrebu
Filološka jezgra VIII Figure u stilistici Krešimir Bagić, Filozofski fakultet u Zagrebu

Filološki praktikum I–II

Predmet Filološki praktikum I–II podrazumijeva tri kolegija koji su isti za polaznike oba modula, a završava pisanom klauzurom, u dogovoru s nastavnikom.

1. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološki praktikum I (s klauzurom) Akademsko pismo I Dubravka Oraić Tolić, Filozofski fakultet u Zagrebu
Filološki praktikum I (s klauzurom) Stil i pisanje I Leo Rafolt, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Filološki praktikum I (s klauzurom) Uvod u znanost i znanstveni rad I Vinko Brešić, Filozofski fakultet u Zagrebu

2. semestar studija

PredmetKolegijNositelj
Filološki praktikum II (s klauzurom) Akademsko pismo II Dubravka Oraić Tolić, Filozofski fakultet u Zagrebu
Filološki praktikum II (s klauzurom) Stil i pisanje II Leo Rafolt, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Filološki praktikum II (s klauzurom) Uvod u znanost i znanstveni rad II Vinko Brešić, Filozofski fakultet u Zagrebu

Doktorska radionica I–IV

Predmet Doktorska radionica I–IV strukturiran je kao niz seminarskih radionica na kojima će se studenti baviti metodološkim i koncepcijskim problemima vlastitih istraživanja, odnosno kritičko-polemički osmišljavali čvorišta svojih radova (istraživačkih, kvalifikacijskih, budućih doktorskih). U predmetu će sudjelovati više nastavnika-znanstvenika. Struktura je kolegija zapravo izborna jer polaznici samostalno odlučuju o kojim će koncepcijskim ili metodološkim problemima vlastitog istraživanja raspravljati s (gostujućim) znanstvenikom-predavačem.

Doktorska radionica I–IV može se organizirati i u obliku okruglih stolova, tzv. doktorskih škola u sklopu znanstvenih skupova i sl.

Mentorske vježbe I–IV

Predmet Mentorske vježbe I–IV podrazumijeva individualni rad s mentorom, posebice u vidu konzultacija, a posljedično i sudjelovanja na različitim znanstveno-istraživačkim projektima. Odvija se kontinuirano od trećeg do šestog semestra studija. Obveze doktoranda na kolegiju Mentorske vježbe regulira sam mentor, odnosno mentor i sumentor(i). Mentor se tijekom studija može promijeniti uz doktorandovo prethodno obrazloženje te uz pristanak Vijeća Poslijediplomskog studija.

I. semestar

 • Filološki praktikum I

II. semestar

 • Filološki praktikum II
 • Doktorska radionica I

III. semestar

 1. Doktorska radionica II
 2. Mentorske vježbe I

IV. semestar

 • Doktorska radionica III
 • Mentorske vježbe II

V. semestar

 • Doktorska radionica IV
 • Mentorske vježbe III

VI. semestar

 • Mentorske vježbe IV

Unutrašnji i vanjski izborni predmeti

Unutrašnji izborni predmeti biraju se u dogovoru s mentorom s obzirom na temu istraživačkog rada, odnosno disertacije. Njihova se nastava organizira pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na drugim odsjecima Filozofskoga fakulteta ili pri suradničkim institucijama.

Vanjski izborni predmeti razlikuju se od unutrašnjih izbornih predmeta samo po tome što se izvode i biraju isključivo u petom semestru, i to izvan matičnog studija, na nekom drugom studiju, u nekoj od suradničkih institucija i sl.

Svi izborni predmeti mogu biti sastavljeni i od nekoliko kolegija i prilagođeni istraživačkom interesu doktoranda, ali se moraju uklapati u program matičnog poslijediplomskog doktorskog studija prema broju sati i/ili bodova, o čemu dogovorno odlučuju studenti, njihovi mentori i voditelj(i) studija.

Izborne kolegije polaznici studija biraju neovisno o godini (semestru) studija s unaprijed objavljene liste ponuđenih kolegija za pojedinu akademsku godinu.

Kriteriji i uvjeti upisa predmeta/modula s drugih doktorskih studija

U petom i šestom semestru studija u dogovoru s mentorom doktorand bira unutrašnje izborne i/ili vanjske izborne kolegije koje će slušati, i to prema planiranoj temi doktorskog rada. Kolegiji se biraju prema problemskoj srodnosti (sadržaju) mentorskog kolegija. Rezultat takva rada, tj. izbora i slušanja kolegija te rada s mentorom, jest apsolviranje jednog aspekta teme doktorskog rada, odnosno priprema i izrada istraživačkih radova kao dijelova doktorske teme.

Shematski prikaz studija

Shematski prikaz ritma studija prema godinama, semestrima, predmetima i obveznim radovima te prema broju sati nastave i ECTS-bodova:

1. Godina studija

1. Semestar

PredmetSati nastaveECTS
Filološka jezgra I 8 (6P+2S) 3
Filološka jezgra II 8 (6P+2S) 3
Unutrašnji izborni I 8 (6P+2S) 3
Filološki praktikum I (s pisanom istraživačkom klauzurom) 4 (0P+4S) 8
Položen prvi strani jezik 3

2. Semestar

PredmetSati nastaveECTS
Filološka jezgra III 8 (6P+2S) 3
Filološka jezgra IV 8 (6P+2S) 3
Unutrašnji izborni II 8 (6P+2S) 3
Filološki praktikum II (s pisanom istraživačkom klauzurom) 4 (0P+4S) 8
Doktorska radionica I 2

3. Semestar

PredmetSati nastaveECTS
Filološka jezgra V 8 (6P+2S) 3
Filološka jezgra VI 8 (6P+2S) 3
Mentorske vježbe I 4
Unutrašnji izborni III 8 (6P+2S) 3
Doktorska radionica II 2
Prvi istraživački rad 15

4. Semestar

PredmetSati nastaveECTS
Filološka jezgra VII 8 (6P+2S) 3
Filološka jezgra VIII 8 (6P+2S) 3
Unutrašnji izborni IV 8 (6P+2S) 3
Doktorska radionica III 2
Mentorske vježbe II 4
Drugi istraživački rad 15

5. Semestar

PredmetSati nastaveECTS
Znanstvene aktivnosti (v. tablicu) ili Unutrašnji izborni V ili Vanjski izborni I* 3
Znanstvene aktivnosti (v. tablicu)  ili Unutrašnji izborni VI ili Vanjski izborni II* 3
Doktorska radionica IV 2
Mentorske vježbe III 10
Izrada kvalifikacijskog rada 30
Položen drugi strani jezik 3

6. Semestar

PredmetSati nastaveECTS
Mentorske vježbe IV 15
Prezentacija projekta doktorskog rada 15
Izrada doktorskog rada

*Vanjski izborni kolegiji u V. semestru studija biraju se na način da se ispuni broj ECTS-bodova, a mogu se zamijeniti i znanstvenom aktivnošću. U tom su smislu V. i VI. semestar studija oslobođeni nastave.

Napomena:

U smislu dinamike ECTS-sustava 36 ECTS-bodova (ili 42 ECTS-boda, ovisno o izboru u V. semestru) proizlaze iz nastavnih aktivnosti, obveznih i izbornih, što iznosi oko 20% ukupnog opterećenja (180 ECTS-bodova) Poslijediplomskoga sveučilišnog doktorskog studija hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu.

Naglasak se pritom stavlja na istraživanje, odnosno na pisanje istraživačkih radova. Ukupan broj ECTS- bodova koji proizlazi iz istraživačke aktivnosti jest:

 • 91 ECTS-bod odnosi se na pisanje i prezentiranje istraživačkih znanstvenih radova;
 • ostatak se odnosi na doktorske radionice, također usmjerene na istraživanje, te mentorske vježbe usmjerene prema izradi disertacije.

Shematski skupni prikaz obveza, broja sati i bodova

Predmeti i studijski radSati nastaveECTS
Filološka jezgra I–VIII 8 × 8 = 64 8 × 3 = 24
Filološki praktikum I–II (s pisanom klauzurom) 2 × 4 = 8 2 × 8 = 16
Doktorska radionica I–IV 4 × 2 = 8
Unutrašnji i/ili vanjski izborni (I–VI; I–II) 6 × 8 = 48 6 × 3 = 18
Mentorske vježbe I–IV 4 + 4 + 10 + 15 = 33
Istraživački rad (prvi i drugi) 2 × 15 = 30
Izrada kvalifikacijskog rada 30
Prezentacija projekta doktorskog rada 15
Položen prvi i drugi strani jezik 2 × 3 = 6
Izrada doktorskog rada
Ukupno 120 180

Napomene:

U V. semestru studija umjesto slušanja izbornih predmeta (Unutrašnji izborni V–VII, Vanjski izborni I–II) doktorande se usmjerava prema znanstvenim aktivnostima, npr. znanstvenim ili stručnim skupovima (v. Znanstvene aktivnosti).

U VI. semestru, ako kandidatu nedostaje ECTS-bodova, moguće ih je nadoknaditi i u završnom semestru studija – Unutrašnjim ili Vanjskim izbornim, ili, preporučljivo, znanstvenom aktivnošću (v. Tablicu znanstvenih aktivnosti).

Tablični prikaz studija

1. godina studija

1. semestar

PredmetSati nastaveECTS
Filološka jezgra I 8 3
Filološka jezgra II 8 3
Unutrašnji izborni I 8 3
Filološki praktikum I (s pisanom klauzurom) 4 8
Položen prvi strani jezik 3

Uvjeti za upis u 2. semestar: Odslušan prvi semestar; položeni prvi strani jezik i predmet Filološki praktikum I. Student dobiva privremenog mentora (studijskog savjetnika).

2. semestar

PredmetSati nastaveECTS
Filološka jezgra III 8 3
Filološka jezgra IV 8 3
Unutrašnji izborni II 8 3
Filološki praktikum II (s pisanom klauzurom) 4 8
Doktorska radionica I 2

Uvjeti za upis u 3. semestar: Odslušan drugi semestar; položen predmet Filološki praktikum II; prikupljeno najmanje 30 bodova. Slijedi izbor stalnog mentora, prijedlog teme doktorskog rada i upis jednog izbornog kolegija za treći semestar.

2. godina studija

3. semestar

PredmetSati nastaveECTS
Filološka jezgra V 8 3
Filološka jezgra VI 8 3
Mentorske vježbe I 4
Unutrašnji izborni III 8 3
Doktorska radionica II 2
Prvi istraživački rad 15

Uvjeti za upis u 4. semestar: Odslušan treći semestar; prihvaćen prvi istraživački rad; prikupljeno najmanje 46 bodova. Slijedi upis jednog izbornog kolegija za četvrti semestar.

4. semestar

PredmetSati nastaveECTS
Filološka jezgra VII 8 3
Filološka jezgra VIII 8 3
Unutrašnji izborni IV 8 3
Doktorska radionica III 2
Mentorske vježbe II 4
Drugi istraživački rad 15

Uvjeti za upis u 5. semestar: Odslušan četvrti semestar; prihvaćen drugi istraživački rad; prikupljena najmanje 62 boda. Slijedi upis dva izborna kolegija, unutrašnja i/ili vanjska.

3. godina studija

5. semestar

PredmetSati nastaveECTS
Znanstvene aktivnosti ili Unutrašnji izborni V ili Vanjski izborni I* 3
Znanstvene aktivnosti ili Unutrašnji izborni VI ili Vanjski izborni II* 3
Doktorska radionica IV 2
Mentorske vježbe III 10
Izrada kvalifikacijskog rada 30
Drugi istraživački rad 15

Uvjeti za upis u 6. semestar: Prihvaćen kvalifikacijski rad; položen drugi strani jezik; prikupljeno svih mogućih 158 bodova.

6. semestar

PredmetSati nastaveECTS
Mentorske vježbe IV 15
Prezentacija projekta doktorskog rada 15
Izrada doktorskog rada

Uvjeti za završetak studija: Prezentacija i prikupljeno svih 180 bodova.

*Umjesto nastavnog opterećenja doktorandima se u načelu preporučuje znanstvena aktivnost (6 ECTS-bodova), npr. u vidu znanstvenih skupova (v. Tablicu znanstvenih aktivnosti).