Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za upis na studij 2019.

16. 8. 2019.

Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 • Završen sveučilišni diplomski studij ili dodiplomski studij (studije prije Bolonje) filološkog usmjerenja ili komparativne književnosti ili srodni studij u području humanističkih i društvenih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita,
 • Prosjek ocjena iz svih predmeta u studiju najmanje 4,0,
 • Dvije preporuke sveučilišnih profesora ili znanstvenika, od kojih je poželjno da jedna bude preporuka od potencijalnog mentora,
 • Poznavanje dvaju stranih jezika, od kojih jedan treba biti svjetski jezik (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski ili ruski),
 • nacrt istraživanja,
 • Motivacijski intervju.

Za upis na studij mogu se prijaviti:

 • kandidati s nižim prosjekom ocjena, ali ne nižim od 3,0 uz uvjet da molbi prilože preporuku potencijalnog mentora koja treba sadržavati  obrazloženje s prijedlogom područja istraživanja. Vijeće Studija donosi odluku o uvjetima upisa na studij;
 • kandidati sa završenim dvogodišnjim poslijediplomskim znanstvenim studijem  (studij prije Bolonje) i stečenim akademskim stupnjem "magistar znanosti" iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija (prije jezikoslovlje i znanost o književnosti), uz uvjet da uz molbu prilože preporuku mentora sveučilišnog profesora ili znanstvenika.

Broj mjesta: 10-50

Školarina po semestru: 8.500,00 kn

Dokumentacija potrebna za prijavu za upis na doktorske studije:

 • Pisana prijava (molba) za upis na studij i Izjava o financiranju (obrazac na web stranici FF);
 • Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskome i diplomskome      studiju;
 • Potvrda o položenim ispitima u diplomskome studiju s izračunatom prosječnom ocjenom      ili dopunska isprava o studiju;
 • Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika/znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog      mentora/savjetnika;
 • Životopis;
 • Nacrt istraživanja;
 • Preslika domovnice ili odgovarajući dokument za strance.

Opći uvjeti:

 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studiji traju 6 semestara (3 godine), a specijalistički studiji traju 2 semestra (1 godinu).  
 • Preporuke sveučilišnih nastavnika i razgovor s kandidatima na kojem će se ispitati motivacija za studij i sklonost znanstvenom istraživanju je obvezan kriterij i sastavni dio upisnog postupka na svim doktorskim studijima.
 • Diploma sveučilišnih dodiplomskih studija stečena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu po sustavu prije 2005. godine izjednačena je diplomi sveučilišnih diplomskih studija.
 • Za kandidate koji su po studijskome sustavu prije 2005. stekli akademski stupanj „Magistar znanosti“ ili su upisali i djelomično izvršili obveze u poslijediplomskom znanstvenom studiju prije Bolonje Vijeće pojedinoga doktorskoga studija donijet će odluku u kojoj se mjeri studij može priznati i odredit će obveze na doktorskome studiju te sukladno tome odobriti upis.
 • Za kandidate koji su završili diplomski studij u znanstvenom području i polju koji se razlikuje od područja i polja doktorskog studija, Vijeće studija može zahtijevati polaganje razlikovnih kolegija za stjecanje temeljnih znanja potrebnih za pohađanje i završavanje doktorskoga studija za koji se kandidat prijavljuje.
 • Kandidati sa završenim studijem i stečenom visokoškolskom kvalifikacijom u inozemstvu obavezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Upute o pokretanju postupka mogu se pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.
 • Kandidati u tijeku studija trebaju dokazati znanje stranih jezika prema programu studija na koji se prijavljuju. Provjera poznavanja jezika obavlja se na Filozofskome fakultetu.
 • Školarina studija ne uključuje troškove ukoričavanja rada, troškove tiskanja diplome i promocije.
 • Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i državljani RH.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za upis na poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na neki studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

O održavanju prijemnog ispita koji se sastoji od motivacijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni e-poštom do kraja listopada 2019. godine.

Natječaj je otvoren od 2. rujna do 30. rujna 2019.

Natječaji za upis – Poslijediplomska referada Filozofskog fakulteta u Zagrebu