Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj za upis na studij 2017.

28. 8. 2017.

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

 • završen sveučilišni diplomski studij ili dodiplomski studij (studije prije Bolonje) filološkog usmjerenja ili komparativne književnosti ili srodni studij u području humanističkih i društvenih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita
 • prosjek ocjena iz svih predmeta u studiju najmanje 4,0
 • dvije preporuke sveučilišnih profesora ili znanstvenika, od kojih je poželjno da jedna bude preporuka od potencijalnog mentora
 • poznavanje dvaju stranih jezika, od kojih jedan treba biti svjetski jezik (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski ili ruski)
 • nacrt istraživanja
 • motivacijski intervju.

Za upis na studij mogu se prijaviti:

 • kandidati s nižim prosjekom ocjena, ali ne nižim od 3,0 uz uvjet da molbi prilože preporuku potencijalnog mentora koja treba sadržavati obrazloženje s prijedlogom područja istraživanja. Vijeće Studija donosi odluku o uvjetima upisa na studij
 • kandidati sa završenim dvogodišnjim poslijediplomskim znanstvenim studijem (studij prije Bolonje) i stečenim akademskim stupnjem "magistar znanosti" iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija (prije jezikoslovlje i znanost o književnosti), uz uvjet da uz molbu prilože preporuku mentora sveučilišnog profesora ili znanstvenika.

Broj mjesta: 10–50
Školarina po semestru: 8.500,00 kn

Dokumentacija potrebna za prijavu za upis na doktorski studij:

 • Pisana prijava (molba) za upis na studij i Izjava o financiranju (obrazac na web stranici FF);
 • Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskome i diplomskome studiju;
 • Potvrda o položenim ispitima u diplomskome studiju s izračunatom prosječnom ocjenom (Dopunska isprava o studiju);
 • Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika/znanstvenika od kojih je jedna potencijalnog mentora/savjetnika;
 • Životopis;
 • Nacrt istraživanja;
 • Preslika domovnice ili odgovarajući dokument za strance.

Opći uvjeti:

 • Poslijediplomski sveučilišni doktorski studiji traju 6 semestara (3 godine), a specijalistički studij traje 2 semestra (1 godinu).
 • Preporuke sveučilišnih nastavnika i razgovor s kandidatima na kojem će se ispitati motivacija za studij i sklonost znanstvenom istraživanju je obvezan kriterij i sastavni dio upisnog postupka na svim doktorskim studijima.
 • Diploma sveučilišnih dodiplomskih studija stečena po sustavu prije 2005. godine izjednačena je diplomi sveučilišnih diplomskih studija.
 • Za kandidate koji su po studijskome sustavu prije 2005. stekli magisterij znanosti ili su upisali i djelomično izvršili obveze u poslijediplomskom znanstvenom studiju prije Bolonje Vijeće pojedinoga doktorskoga studija donijet će odluku u kojoj se mjeri studij može priznati i odredit će obveze na doktorskome studiju te sukladno tome odobriti upis.
 • Za kandidate znanstveno područje i polje doktorskog studija razlikuju od područja i polja u kojem je kandidat diplomirao, Vijeće studija može zahtijevati pohađanje razlikovnih kolegija za stjecanje temeljnih znanja potrebnih za pohađanje i završavanje doktorskoga studija za koji se kandidat prijavljuje.
 • Kandidati sa završenim studijem i stečenom visokoškolskom kvalifikacijom u inozemstvu obavezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Upute o pokretanju postupka mogu se pronaći na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.
 • Kandidati u tijeku studija trebaju dokazati znanje stranih jezika prema programu studija na koji se prijavljuju. Provjera poznavanja jezika obavlja se na Filozofskome fakultetu.
 • Školarina studija ne uključuje troškove ocjene i obrane završnoga rada, ukoričavanje rada, tiskanje diplome i promociju.
 • Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i državljani RH.

Prijave (molbe) kandidata s dokazima o zadovoljavanju uvjeta šalju se poštom na adresu:

Filozofski fakultet, s naznakom „Natječaj za poslijediplomski studij“, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se na neki studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

O održavanju prijemnog ispita koji se sastoji od motivacijskog intervjua kandidati će biti obaviješteni emailom do kraja listopada 2017. godine.

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2017.

Natječaj za upis kandidata na poslijediplomske studije u akad. god. 2017/18.