Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački rad

Istraživačke radove doktorand piše tijekom ili nakon odslušanog trećeg i četvrtog semestra. Teme obaju istraživačkih radova vezane su usko uz pripremu i konačnu izradu doktorskog rada, npr. prikupljanje građe i literature ili istraživanje i obrada pojedinih njezinih vidova. Istraživački radovi izvode se u sklopu Mentorskih vježbi. Mentor vodi doktoranda kroz istraživanje te mu pomaže u svim fazama istraživanja i u konačnom koncipiranju rada. Istraživački radovi mogu biti izrađeni i u sklopu pojedinih istraživačkih projekata. Istraživački rad ocjenjuje mentor koji je vodio doktoranda u istraživanju.

Ako mentor prvoga ili drugog istraživačkog rada ocijeni da je u interesu doktoranda ili pak teme doktorskog rada da drugi ili treći istraživački rad doktorand napravi kod novog mentora u sklopu drugoga, trećega i četvrtog mentorskog kolegija, dužan je doktoranda na to uputiti i osigurati mu novog mentora.

Jedan od mentora s kojima je doktorand surađivao u okviru svojih istraživačkih radova na kraju mora ujedno postati i mentorom voditeljem u izradi kvalifikacijskog rada i doktorskog rada.