Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvjeti završetka studija

Postupak i uvjeti ocjene doktorskog rada (disertacije)

Doktorski rad predaje se uz mentorovu pisanu suglasnost. Ako mentor ne želi dati suglasnost, mora u roku petnaest (15) dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge.

Članove stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Vijeća Poslijediplomskog doktorskog studija. Povjerenstvo se sastoji od neparnog broja članova (najmanje tri, a najviše pet članova) čija je znanstvena djelatnost iz područja kandidatova doktorskog rada.

U takvo povjerenstvo može biti imenovana isključivo osoba koja je izabrana u znanstveno-nastavno, odnosno znanstveno zvanje.

Stručno povjerenstvo ocjenjuje doktorski rad skupnim izvještajem koji se podnosi Fakultetskom vijeću najkasnije dva mjeseca od dana primitka odluke o imenovanju povjerenstva.

Članovi stručnog povjerenstva mogu dati i svoje izdvojeno mišljenje.

Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, osim u iznimnim slučajevima. Najmanje jedan član povjerenstva za ocjenu i obranu mora biti izvan visokog učilišta koje provodi postupak.

Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada može rad prihvatiti, vratiti pristupniku na doradu uz pisane primjedbe ili odbiti.

Uvjeti i način obrane doktorskog rada (disertacije)

Obrana kandidatova doktorskog rada provodi se nakon usvajanja pozitivnog izvještaja povjerenstva na Fakultetskom vijeću, najkasnije u roku tri (3) mjeseca.

Prijavljena tema brani se javno pred povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora, drugim doktorandima i ostalim zainteresiranima.

O obrani doktorskog rada sastavlja se zapisnik.

Doktorski se rad u cijelosti objavljuje na internetskim stranicama Sveučilišta najkasnije mjesec dana nakon obrane.

Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli poslijediplomski studij ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij

Studenti koji su prekinuli poslijediplomski znanstveni doktorski ili magistarski studij kroatistike, tj. studijski program koji prethodi ovom reformiranom poslijediplomskom doktorskom studiju, upisani prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 158/03), mogu uložiti pisani zahtjev za nastavkom studija na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studije hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu.

Isti postupak vrijedi za studente koji su prekinuli neki drugi poslijediplomski sveučilišni znanstveni studij, doktorski ili magistarski, a žele nastaviti studirati na Poslijediplomskom doktorskom studiju hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu. Za njih se pritom određuju posebni uvjeti u skladu s uvjetima upisa na studija.

Vijeće utvrđuje razliku ispita između programa studija koji je kandidat upisao i studijskog programa za stjecanje titule doktora znanosti (dr. sc.) na kojemu nastavlja studij. Razlika ispita ovisi o prije izvršenim obvezama studenta.

Student koji je upisao poslijediplomski studij iz znanstvenog polja filologije na drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj može nastaviti studij jedino ako postoje opravdani razlozi za prijelaz, i to pod uvjetima koje utvrdi Vijeće Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu i Vijeće poslijediplomskih studija Fakulteta.

Prijelazi studenta s inozemnih sveučilišta rješavaju se u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03).

Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranome dijelu doktorskoga studijskog programa kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja

Student ovog Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija koji ispunjenjem propisanih obveza stekne više od 120 ECTS-bodova može dobiti potvrdu o apsolviranom dijelu doktorskoga studijskog programa s ostvarenim brojem bodova.

Uvjeti i način stjecanja doktorata znanosti (dr. sc.) upisom doktorskog studija i izradom doktorskog rada bez pohađanja nastave i polaganja ispita

U skladu s čl. 73. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (pročišćeni tekst) i čl. 75. st. 1. t. 6. Statuta Sveučilišta u Zagrebu osobe koje su ostvarile znanstvena dostignuća koja svojim značenjem odgovaraju uvjetima za izbor u znanstvena zvanja mogu steći doktorat znanosti upisom na Poslijediplomski doktorski studij te izradom doktorskog rada bez pohađanja nastave i polaganja ispita.

Takva osoba treba imati znanstvene radove kojima je unaprijedila znanost; pritom se posebno cijeni međunarodna afirmacija znanstvenika i međunarodna priznatost njegova znanstvenog rada, odnosno njegova važnost u okviru nacionalnih sadržaja.

Postupak utvrđivanja uvjeta za stjecanje doktorata znanosti tim putem pokreće osoba koja smatra da ispunjava uvjete uz predočenje dokaza koji je afirmiraju kao znanstvenika s objavljenim znanstvenim radovima u časopisima s priznatom međunarodnom recenzijom ili u domaćim časopisima koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s priznatom međunarodnom recenzijom.

Zahtjev pristupnika razmatra stručno povjerenstvo koje, u konačnici, u skupnom izvještaju donosi mišljenje i prijedlog za stjecanje doktorata znanosti (utvrđuje uvjete upisa i prijave teme) Vijeću poslijediplomskih studija i Fakultetskom vijeću, koje donosi odluku.

Odluka Fakultetskog vijeća upućuje se Senatu Sveučilišta u Zagrebu radi davanja suglasnosti.

Maksimalno trajanje studiranja

Razdoblje za završetak studija za redovite studente traje četiri godine od upisa na doktorski studij, a za izvanredne studente sedam godina.