Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uvjeti za prihvaćanje teme doktorskog rada

Trogodišnji (šestosemestralni) Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu završava polaganjem svih ispita, izradom i ocjenom kvalifikacijskog rada te s prezentacijom i javnom obranom znanstvenoga doktorskog rada (disertacije).

Nakon izvršenih svih obveza na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu polazniku (doktorandu) izdaje se doktorska diploma, kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (dr. sc.).

Izvršenje svih predviđenih obveza podrazumijeva:

  1. prikupljenih 180 ECTS-bodova;
  2. pozitivno ocijenjena oba istraživačka rada i kvalifikacijski rad;
  3. položena oba strana jezika, od kojih je jedan svjetski;
  4. prezentiran projekt doktorskog rada;
  5. obranjena disertacija, u skladu s točkama koje slijede, jest rezultat završetka studija.

Postupak i uvjeti prihvaćanja teme doktorskog rada

Tema doktorskog rada (disertacije) prijavljuje se nakon izvršenih svih obveza predviđenih ovim programom. U dogovoru s mentorom student u pisanom obliku (sinopsis, odnosno Obrazac Dr. sc. 01) predlaže temu doktorskog rada Vijeću poslijediplomskih studija i Fakultetskomu vijeću.

Prijedlog teme sadrži naslov, kratak uvod o razlozima predloženog istraživanja, teorijsku podlogu, glavnu literaturu i aktualne relevantne spoznaje, zatim praktičnu primjenjivost spoznaja do kojih se kani doći, najuže područje rada, ciljeve istraživanja i očekivani znanstveni doprinos, metodološke postupke i strukturu rada (Obrazac Dr. sc. 01).

Prijedlog teme razmatra stručno povjerenstvo i u skupnom izvještaju daje mišljenje i iznosi prijedlog za prihvaćanje teme Vijeću poslijediplomskih studija i Fakultetskomu vijeću, koje donosi konačnu odluku (Obrazac Dr. sc. 02).

Nakon odobrenja teme i sinopsisa student može pristupiti izradi doktorskog rada. Doktorand je obvezan prije obrane doktorskog rada (disertacije) imati objavljen ili pak prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad tematski vezan za doktorsko istraživanje.