Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Konflikt i rat: otpor interpretacija

Književnoznanstveni modul

Nositelj predmeta: Nenad Ivić

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Konflikt i rat. Praksa čitanja i interpretacije. Dekonstrukcija na tekstovima.

Opis predmeta

Tekst klasika definira njegova sposobnost otpora (J. M. Coetzee). Svako čitanje je rat između teksta i čitatelja (P. Valery). Kolegij problematizira konfliktualne jezgre praksi čitanja i interpretacije (književne kritike i teorije) koje istodobno bivaju legitimirane i legitimiraju stanovite konfiguracije koncepata filologije, diskursa, teksta, pisanja, prevoda, autora, umjetnosti i dekonstrukcije na tekstovima J. M. Coetzeeja, R. Barthesa, M. Foucaulta, J.-L. Nancyja i J. Derride.

Ciljevi predmeta

Uočiti pojmove konflikta i rata u jezgri prakse čitanja i interpretacije.

Očekivani ishodi

Od studenta se očekuje da ovlada teorijskim pretpostavkama i s tog aspekta konfigurira svoju interpretaciju i čitanje izabranog korpusa. Trebao bi, usto, kritički interpretirati sofisticirane mehanizme funkcioniranja najsuvremenijih književnoteorijskih pojava, posebice dekonstrukcijske pojmove, kao i njezine kritike, steći uvid u rasprave suvremenih teoretičara, ovladati teorijom za sudjelovanje u raspravi, odnosno za stvaranje novih programa integracije različitih metoda u interpretaciji teksta.

Literatura

Obvezna

 • Barthes, Roland. 2004. Užitak u tekstu, Zagreb: Meandar.
 • Coetzee, John Maxwell. 2002. What is a classic. Stranger shores. Essays 1986-1999. London.
 • Derrida, Jacques. 2007. Pisanje i razlika, Sarajevo/Zagreb: Biblioteka Diskursi.
 • Foucault, Michel. 2002. Riječi i stvari. Zagreb: Golden marketing.
 • Nancy, Jean-Luc. 1996. The Muses. Stanford: Stanford University Press.

Izborna

 • Barthes, Roland. 1984. Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, Paris: Seuil.
 • Coetzee, John Maxwell. 2009. Summertime, London: Harvil Secker.
 • Foucault, Michel. 1969. L'Archéologie du savoir, Paris: Gallimard.
 • Nancy, Jean-Luc. 1979. Ego sum, Paris: Flammarion.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti