Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pristup književnom kanonu

Književnoznanstveni modul

Nositeljica predmeta: Marina Protrka Štimec

Status predmeta: obvezni

Semestar: 4

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: esej ili seminarski rad

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Književni kanon: okolnosti, uvjeti i posljedice oblikovanja.  Teorijski, povijesti i medijski uvjeti. Književnost kao autonomna institucija. Autor. Čitateljska praksa. Kanonski tekst. Kulturni kapital.

Opis predmeta

U kolegiju se, na primjerima iz hrvatske književne povijesti, nudi upoznavanje okolnosti, uvjeta i posljedica oblikovanja književnog kanona. Razmatraju se teorijski, povijesni i medijski uvjeti njegova oblikovanja i održavanja, ovisni o uspostavljanju književnosti kao institucije, odnosno autonomnog područja koje vlastitu proizvodnju vrednuje prema sebi imanentnim, estetskim kriterijima. Pokazat će se kako je ovaj proces neodvojiv od jačanja autora kao funkcije i širenja čitateljskih praksi. Kanonski tekstovi, kao nositelji kulturne vrijednosti (kulturnog kapitala) određene zajednice, služe istodobno kao instrumenti integracije i distinkcije unutar te iste zajednice.

Ciljevi  predmeta

Upoznati kontekst oblikovanja književnog kanona te pitanja književnosti kao institucije. Objasniti pojmove auotra, čitatelja, kanonskog teksta, kulturnog kapitala.

Očekivani ishodi

Polaznik će kritički analizirati specijaliziranu terminologiju vezanu uz književni kanon i kulturni kapital zajednice. Integrirat će stečeno znanje u raspravu o književnosti kao imanentoj, autonomnoj pojavi te stvarati nove programe za interpretaciju srodnih problema u društveno-humanističkom akademskom miljeu.

Literatura

Obvezna

 • Brešić, Vinko. 2005. Čitanje časopisa. Uvod u studij hrvatske književne periodike 19. st. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Jusdanis, Gregory. 1991. Belated Modernity and Aesthetic Culture: Inventing National Literature. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Kamuf, Peggy. 1997. The Divison of Literature or the University in Deconstruction. Chicago — London: The University of Chicago Press.
 • Protrka, Marina. 2009. Stvaranje književne nacije. Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća. Zagreb: Filozofski fakultet.

Izborna

 • Brešić, Vinko. 2015. Hrvatska književnost 19. stoljeća. Zagreb: Alfa
 • Kolanović, Maša. 2006. Od pripovjedne imaginacije do roda i nacije: Marija Jurić Zagorka u kontekstu žanra romanse. Osmišljavanja: Zbornik u čast 80. rođendana akademika Miroslava Šicela, Ur. Vinko Brešić, Zagreb: FF Press.
 • Luhman, Niklas. 2001. Znanost društva. Zagreb: Politička kultura.
 • Showalter, Elaine. 2001. Viktorijanske spisateljice i volja za pisanjem. Kolo 11/2. 348-370.
 • Škiljan, Dubravko. 2002. Govor nacije: jezik, nacija, Hrvati. Zagreb: Golden  marketing.

Predmeti književnoznanstvenog modula

 1. Tekstološka načela u filologiji
 2. Metode istraživanja u znanosti o književnosti
 3. Epistemološki modeli u hrvatskoj književnoj historiografiji
 4. Hrvatski latinizam
 5. Dekonstrukcija književne povijesti
 6. Suvremene književnoteorijske rasprave
 7. Pristup književnom kanonu
 8. Figure u stilistici
 9. Akademsko pismo
 10. Stil i pisanje
 11. Uvod u znanost i znanstveni rad
 12. Književna topografija Dubrovnika
 13. Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
 14. Pučko kazalište
 15. Europski romantizam
 16. Miroslav Krleža: književna i politička antropologija
 17. Čitanje medija
 18. Pjesnička pripovijest: od Hugoa do Šenoe
 19. Uvod u interkulturnu književnost
 20. Iz pozicije kulturalnih studija: hibridizacija, identitet, multikulturalizam, dijaspora
 21. Književna tematizacija novca
 22. Identitet iz perspektive zaokreta prema prostoru
 23. Naracija i memorija: hrvatski roman 1960-ih i 1970-ih
 24. Politika pripovijedanja
 25. Mediji, komunikacija i nacionalno pamćenje u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda
 26. Mitologija, filologija i ideologija: mit kao sveta, ideološka i anarhična priča
 27. Istočna modifikacija postmodernizma
 28. Konflikt i rat: otpor interpretacija
 29. Hrvatska lirika: teorijsko čitanje
 30. Hrvatski roman u kontekstu popularne kulture i svakodnevice jugoslavenskog socijalizma
 31. Marin Držić između poetike i politike
 32. Oblici minimalističke književnosti
 33. Pamćenje i usmene priče
 34. Satira, parodija, travestija
 35. Književni regionalizam
 36. Medijsko čitanje hrvatske književnosti
 37. Reprezentacija prostora u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
 38. Antropološka istraživanja književnosti
 39. Hrvatska kultura i civilizacija
 40. Psihoanalitičko čitanje hrvatske književnosti