Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Suvremene lingvističke teorije

Jezikoslovni modul

Nositelji predmeta: Milena Žic Fuchs, Branimir Belaj

Status predmeta: obvezni

Semestar: 2

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: esej ili seminarski rad

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Europski strukturalizam (F. de Saussure, R. Jakobson, A. Martinet, L. Hjelmslev) s osvrtom na mladogramatičarstvo; američka tradicijska lingvistika (F. Boas, E. Sapir, B. Whorf) američki strukturalizam (L. Bloomfield); generativna gramatika (kratak pregled od rane teorije do minimalističkog programa); generativna i interpretativna semantika; funkcionalne sintakse (tradicijski funkcionalizam); interdisciplinarne grane lingvistike s naglaskom na sociolingvistici i pragmalingvistici; konstrukcijski pristupi gramatici i kognitivna lingvistika.

Opis predmeta

Kolegij predstavlja suvremene lingvističke teorije u rasponu od europskog strukturalizma do konstrukcijskih pristupa gramatici i kognitive lingvitike.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s ukupnošću suvremenih lingvističkih teorija.

Očekivani ishodi

Očekuje se da doktorand bude upoznat sa svim suvremenim ligvističkim teorijama i uz tu ukupnu sliku bude spretniji u daljnjim lingvističkim radovima i analizama. Visoko sofisticirano znanje lingvističkih teorija trebao bi stoga iskoristiti u cilju unapređenja metoda lingvističkog opisa, primjerice hrvatskog jezika

Literatura

Obvezna

 • Croft, William, Cruse, Alan D. 2004. Cognitive Linguistics. Cambrige University Press: Cambrige
 • Glovacki-Bernardi, Zrinjka. i dr. 2001. Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga.
 • Mihaljević, Milan. 1998. Generativna sintaksa i semantika. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 • Saussure, Ferdinand de. 2000. Tečaj opće lingvistike. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje: Zagreb
 • Žic Fuchs, Milena. 2009. Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Globus: Zagreb

Izborna

 • Bugarski, Ranko. 1975. Lingvistika o čoveku, Beograd: Čigoja štampa – XX. vek.
 • Dik, Simon C. 1978. Functional Grammar. Amsterdam: North Holand
 • Ivić, Milka. 1978. Pravci u lingvistici. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Jakobson, Roman. 2008. O jeziku. Zagreb: Disput
 • Katičić, Radoslav. 1963. Danska strukturalistička škola (Glosematika). Suvremena lingvistika 2. 64-82
 • Vinja, Vojmir. 1969. Ferdinand de Saussure: Kurs opće lingvistike i sociološka škola. Suvremena lingvistika 2. 3-25
 • Žic Fuchs, Milena. 1991. "Jezici američkih Indijanaca i jezična istraživanja". Književna smotra 81-82, 25-30
 • Žic Fuchs, Milena. 1991. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. SOL: Zagreb