Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tekst, diskurs, pragmatika

Jezikoslovni modul

Nositeljice predmeta: Zrinjka Glovacki-Bernardi, Bernardina Petrović

Status predmeta: obvezni

Semestar: 3

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: esej ili seminarski rad

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Analiza diskursa. Pristup Tekstu. Interpretacija iskaza. Pragatički apsekti semantičkih odnosa. Semantičko-pragmatičke kateogrije. Komunikacija.

Opis predmeta

Kolegij je usmjeren suvremenim promišljanjima i dostignućima tekstne lingvistike i analize diskursa te upoznavanju s recentnim pristupima tekstu kao komunikacijskoj jedinici. Osobita je pozornost pridana pragmalingvističkome pristupu tekstu i diskursu. Promišljat će se i o značenjskim aspektima u interpretaciji iskaza, pragmatičkim aspektima semantičkih odnosa, semantičko-pragmatičkim kategorijama kao sredstvima tekstne analize i pragmatičko-semantičkim odnosima u komunikaciji.

Ciljevi predmeta

Obrazložit će se relevantne teorijske i metodološke pretpostavke u analizi različitih tipova teksta i diskursa i istaknuti načini njihova funkcioniranja u konkretnim komunikacijskim situacijama.

Očekivani ishodi

Polaznici kolegija analizirat će suvremena promišljanja i dostignuća tekste lingvistike i analize diskursa. Očekuje se da na temelju tih analiza napreduje i njihov vlastiti diskurs odnosno da se poboljšaju sposobnosti analize diskrsa i pristupa tekstu. Posljedično, sposobni su oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini sposobni su primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele, suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje.

Literatura

Obvezna

  • De Beaugrande, Robert-Alain; Dressler, Wolfgang Ulrich. 2010. Uvod u lingvistiku teksta [prev. Nikolina Palašić]. Zagreb: Disput.
  • Brown, Gillian; Yule, George. 1983. Discourse Analysis. Cambridge University Press. 
  • Cutting, Joan. 2002. Pragmatics and Discourse, Routledge: London, New York.
  • Glovacki-Bernardi, Zrinjka. 1990. O tekstu, Zagreb: Školska knjiga.

 Izborna

  • Gee, James Paul. 22005. An introduction to discourse analysis: Theory and method. New York: Routledge.
  • Halliday, M. A. K. 2002. Linguistic studies of text and discourse. New York: Continuum.
  • Levinson, Stephen. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Tekstom o tekstu: Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika [gl. ur. Bernardina Petrović], Zagreb: Filozofski faklultet Sveučilišta u Zagrebu.