Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska sinonimija

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Zrinka Jelaska

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Riječi. Značenje. Isto, jednako, blisko i slično značenje. Sinonimi. Istoznačnice. Bliskoznačnice. Kognitivni semantički opis. Raščlamba teksta. Rječnici za učenje jezika. Istraživački pristup riječima. Sinonimija na morfološkoj, tvorbenoj i sintaktičkoj razini.

Opis predmeta

Kolegij se bavi općom semantičkom teorijom, s primjerom primjene na hrvatski jezik. Donosi se razrada hrvatskoga sinonimskog sustava.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s razlikama među odabranim hrvatskim bliskoznačnicama. Osposobiti ih za samostalno istraživanje sinonimskih razlika. Osposobiti ih za izradu rječničkih odrednica za razlikovni rječnik hrvatskih sinonima.

Očekivani ishodi

Student će ovladati semantičkim teorijskim pojmovima, ali i ukupnim sustavom sinonima hrvatskoga jezika. To će mu olakšati komunikacijske procese svih vrsta. Polaznici će razviti logički, apstraktno, analitičko, kritičko, divergentno i asocijativno razmišljanje i svijest o potrebi implementacije suvremenih lingvističkih spoznaja u jezikoslovnu kroatistiku, pa su stoga sposobni razumjeti, analizirati, sažeti i kritički vrednovati znanstvene i stručne tekstove i koristiti se suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama za potrebe svoje struke te su usavršili načela u pisanju znanstvenih i stručnih radova. Mogu interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta.

Literatura

Obvezna

 • Jelaska, Zrinka. 2007. Načela određivanja sinonima. Filološke studije 5. Skopje – Perm – Ljubljana – Zagreb: Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda, Skoplje. 209–220.
 • Jelaska, Zrinka. 2008. Ljubiš li me? Ti znaš da te volim: o bliskoznačnicama i raznoznačju. Babićev zbornik – o 80. obljetnici života. Ur. Mirković, S. Slavonski Brod: Ogranak MH, 125–170.
 • Petrović, Bernardina. 2005. Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Šarić, Ljiljana; Wittschen, Wiebke. 2008. Rječnik sinonima. Zagreb: Jesenjski i Turk.

Izborna

 • Bratanić, Maja. 1991. Rječnik i kultura. Zagreb: SOL.
 • Jelaska, Zrinka.; Novak, Ines. 2006. Čemu: inačnost glasovnoga nazivlja, Filologija 46/47. 131–149.
 • Nation, Paul. 2001 Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nikolić-Hoyt, Anja. 2004. Konceptualna leksikografija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Tabakowska, Elżbieta. 2005. Gramatika i predočavanje: Uvod u kognitivnu lingvistiku. Zagreb: FF-press.
 • Tafra, Branka. 1996. Bliskoznačni odnosi u leksiku. Filologija 26. 73–84.
 • Taylor, John. 2003. Linguistic Categorization. Oxford: Oxford University Press.
 • Žic-Fuchs, Milena. 1991. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagrebu: SOL.