Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatski nazivi za boje

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Zrinka Jelaska

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Teorije o nazivima za boje. Hrvatski nazivi za boje. Značenje boja. Značenje naziva. Način širenja rječnika. Primjena jezičnih fenomena.

Opis predmeta

U kolegiju će se studentima naprije predstaviti cijelo, interdisciplinarno područje, a potom će se studente upoznati s hrvatskim nazivima za boje. Pokazivat će im se način kako se pojedine boje izražavaju i što sve znače pojedine riječi za boje. Kolegijem se želi pokazati studentima obilježja hrvatskoga rječnika, način kako se on širi ili mijena. Upozorit će ih se i na ulogu koju riječi kojim se iskazuje boja mogu igrati u različitim područjima jezične uporabe, od književnosti do marketinga.

Ciljevi predmeta

Predstaviti interdisciplinarno područje proučavanja naziva za boje, a posebice upoznati studente s hrvatskim nazivima za boje.

Očekivani ishodi

Student će spoznati važnost naziva za boje u hrvatskome jeziku. Potom mogu interdisciplinarno povezivati stečena znanja i kompetencije sa srodnim akademskim područjima, ali i samostalno, na vlastiti poticaj i na nov način rješavati jezikoslovna pitanja s različitih znanstvenih i stručnih motrišta. Spoznaje će o tome moći koristiti u različitim područjima jezične uporabe: od književnoga do relamnoga diskursa.

Literatura

Obvezna

  • Babić, Zrinka. 1991. Suprotnost i sklad u pripovijedanju Ive Kozarčanina, Radovi Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 45–60.
  • Čendo, Kristina; Jelaska, Zrinka. 2013. Paleta boja u Krležinu romanu Povratak Filipa Latinovicza, Zagreb: Croatica.
  • Jelaska, Z. 2005. The words for colors in Croatian: Different means of lexicon extension, Zbornik radova,V/5, Zadar, 7–25.
  • Marković, Ivan. 2009. O hrvatskim riječima za boju. Uvod u pridjev. Zagreb: Disput. 249–272.

Izborna

  • Gulešić Machata, Milvia., Machata, Martin. 2007. Boje u hrvatskim i slovačkim kolokacijama, Riječ: časopis za slavensku filologiju 13/2. 99–107.
  • Hardin, C. L.; Muffin Luisa, ur. 1997. Color categories in thought and language. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Opašić, Maja; Spicijarić, Nina. 2010. Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji. FLUMINENSIA 22/1. 121–136.
  • Wyler, Siegfried 1992. Colour and Language: Colour Terms in English. Tuebingen: Gunter Narr Verlag.