Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatska akcentologija

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Krešimir Mićanović

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Naglasak imenica. Naglasak pridjeva. Naglasak glagola. Naglasak ostalih vrsta riječi. Paradigmatske i tipološke norme.

Opis predmeta

Sadržaj kolegija obuhvaća četiri veća područja: naglasak imenica, naglasak pridjeva, naglasak glagola i naglasak ostalih vrsta riječi, a težište je na paradigmatskim i tipološkim normama. Osnovni cilj kolegija je usvajanje hrvatskoga standardnojezičnog naglašavanja – njegova podrijetla i sustava, rasvjetljavanje specifičnosti hrvatske prozodijske situacije s obzirom na različite sustave i podsustave koji u uzusu hrvatskoga jezika postoje, ali i potvrđivanje činjenice da u naglašavanju ipak ima reda i da je hrvatska standardna akcentuacije model kojemu treba težiti te mu se, prema potrebi i prema mogućnostima, više ili manje približavati.

Ciljevi predmeta

Usvojiti hrvatsko standardnojezično naglašavanje. Potvrditi činjenicu da je naglašavanje sustavno.

Očekivani ishodi

Student će biti osposobljen, na temelju sustavnog prikaza, približiti se modelu hrvatske standardne akcentuacije, ako to zahtijeva određena komunikacijska potreba. Moći će oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini polaznici su kolegija sposobni preispitivati novije jezične teorije i modele, suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje.

Literatura

Obvezna

  • Anić, V. (1991. i kasnija izd.) Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber.
  • Barić, Eugenija i dr. 2005. Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. (poglavlja: Prozodijski sustav, Uloga prozodijskih jedinica, Pomicanje naglaska; pregledi sklonidbe pomorfološko-naglasnim tipovima)
  • Ivšić, Stjepan. 1911. Prilog za slavenski akcenat, p. o.: Rad JAZU 187.
  • Kapović, Mate. 2008. Razvoj hrvatske akcentuacije, Filologija, 51.
  • Vukušić, Stjepan; Zoričić, Ivan; Grasselli-Vukušić, Marija. 2007. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Izborna

  • Babić, Stjepan. 21991. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: nacrt za gramatiku. Zagreb: HAZU – Globus.
  • Barić, Eugenija i dr. 1999. Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine.
  • Benešić, Julije. 1949. Hrvatsko – poljski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.
  • Delaš, Helena. 1913. Hrvatska preskriptivna akcentologija. Zagreb: Pergamena.