Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Gramatičke kategorije

Jezikoslovni modul

Nositelj predmeta: Ivo Pranjković

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Narav i osobitosti gramatičkih kategorija. Semantičke i gramatičke kategorije. Načini izražavanja kategorijalnih značenja. Tipologizacija gramatičkih kategorija (kategorije oblika, kategorije riječi i kategorije položaja). Imenske i glagolske kategorije oblika (rod, broj, padež, lice, određenost, živost, stupanj; lice, vrijeme, način, stanje). „Unutrašnje“ glagolske kategorije (vid i prijelaznost). Kategorije vrsta riječi. Sintaktičke kategorije (članovi rečeničnoga ustrojstva) i sintaktičke konstrukcije.

Opis predmeta

Kategorijalno ustrojstvo jezika uvelike olakšava njegovim ovladavanjem, bilo prvim ili inim jezikom. Ovaj kolegij predstavlja važnost pojma gramatičkih kategorija, te razrađuje sustav kategorija i njihova obilježja.

Ciljevi predmeta

Podrobnije pojasniti narav i osobitost gramatičkih kategorija. Iznijeti detaljnju tipologizaciju.

Očekivani ishodi

Student će razumjeti ukupnost pojma gramatičke kategorije. Uz dubinsku razradbu i osviješćivanje pojmova kategorija poboljšat će svoje kompetencije hrvatskoga jezika te osposobiti se za konstruiranje i programiranje novih metoda za istraživanje gramatičkih kategorija i pojma kategorijalnosti jezika uopće.

Literatura

Obvezna:

  • Aristotel. 1992. Kategorije. Zagreb: HSN.
  • Jakobson, Roman. 2008. O jeziku. Zagreb: Disput
  • Katičić, Radoslav. 1971. Jezikoslovni ogledi. Zagreb: ŠK.
  • Kordić, Snježana. 2002. Riječi na granici punoznačnosti. Zagreb: SNL.
  • Kovačević, Miloš. 1988. Uzročno semantičko polje. Sarajevo: Svjetlost.
  • Mihaljević, Milan. 1998. Generativna sintaksa i semantika. Zagreb: HFD.
  • Žic-Fuchs, Milena. 1991. Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagrebu: SOL.