Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Od frazeologije do frazeodidaktike

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Ivana Vidović Bolt

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Razvoj frazeologije. Razlike između nefrazeologiziranih i frazeologiziranih sveza. Stupanj desemantiziranosti frazema. Značenje, motiviranost i slikovitost. Paradigmatičnost i varijantnost frazema. Hrvatska frazeografija.

Struktura rječničkoga članka.

Opis predmeta

U uvodnom se dijelu opisuje razvoj frazeologije kao relativno mlade lingvističke discipline i iznose osnovne teorijske postavke. Na različitim se predlošcima provjerava mogućnost prepoznavanja frazema te upozorava na razlike između nefrazeologiziranih i frazeologiziranih sveza na primjerima ekscerpiranim iz više izvora. Iscrpno se opisuju sva obilježja frazema kao osnovne jedinice frazeološkoga jezičnog sustava. Frazemi se analiziraju s triju aspekata: strukturnog, kojim se utvrđuje raspored frazemskih sastavnica, opseg, leksički sastav frazema i sintaktički glavna sastavnica, potom sintaktičkog, pri čemu se određuju funkcije frazema i mogućnosti njihova uključenja u kontekst te semantičkog, u okviru kojeg se promatra stupanj desemantiziranosti frazema, značenje, motiviranost i slikovitost. Posebna se pozornost usmjerava na zastupljenost frazema u pojedinim tematsko-značenjskim skupinama ili konceptima. Slijedi upoznavanje s paradigmatičnošću i varijantnošću frazema, dvama, međusobno različitim, tipovima promjenjivosti frazeoloških jedinica.

Studenti se upoznaju s hrvatskom frazeografijom, njezinim početcima, razvojem, dostignućima te naposljetku sa strukturom rječničkoga članka u hrvatskim jednojezičnim i višejezičnim frazeološkim rječnicima.

Uspoređivanjem hrvatskoga frazeološkog fonda s onima drugih jezika utvrđuje se stupanj ekvivalentnosti te pokazuju načini izrade dvojezičnih frazeoloških rječnika.

Ciljevi predmeta

Opisati razvoj frazeologije. Dati teorijske postavke. Provjeriti mogućnost prepoznavanja frazema te upozorava na razlike između nefrazeologiziranih i frazeologiziranih sveza na primjerima ekscerpiranim iz više izvora. Daje se pregled frazeodidaktičkih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Predstavljaju se aktualni modeli poučavanja frazeologije, propituje njihovo mjesto u nastavnom procesu te razmatraju mogućnosti uvođenja novih frazeoloških sadržaja u nastavne materijale.

Očekivani ishodi

Student će razumjeti teorijske osnove frazeologije te će biti osposobljen analizirati i proučavati frazeološke fenomene u jeziku. Bit će sposoban oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini, usto, primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele.

Literatura

Obvezna

  • Fink-Arsovski, Željka. 2002. Poredbena frazeologija – pogled izvana i iznutra. Zagreb: FF-press.
  • Menac, Antica. 2007. Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra.
  • Menac-Mihalić, Mira. 2008. Frazeologija A. B. Šimića. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Drinovci. 255–268.
  • Vidović Bolt, Ivana. 2011. Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
  • Vidović Bolt, Ivana. 2013. O mogućnostima poučavanja i usvajanja hrvatskih frazema. Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe. Zbornik. Ur. Cvikić, Lidija; Petroska, Elena. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo. 252–264.

Izborna

  • Kodrić, Ana; Vidović Bolt, Ivana. 2011. Otkrivanje skrivenoga u hrvatskim i poljskim nacionalnim frazemima. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. Ur. Sesar, Dubravka. Zagreb: FF press. 271–277.
  • Menac, Antica; Menac-Mihalić, Mira. 2011. Frazeologija splitskoga govora s rječnicima. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
  • Menac-Mihalić, Mira. 2005. Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj S Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga.
  • Menac-Mihalić; Mira, Maresić, Jela. 2008. Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
  • Vidović Bolt, Ivana. 2009. Poljsko-hrvatski frazeološki rječnik on-line. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Ur. Sesar, Dubravka. Zagreb: FF-press. 177–185.