Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pragmatička sastavnica u gramatičkome opisu hrvatskoga jezika

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Bernardina Petrović

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Teorijski modeli pragmalingvističkog opisa, značenjske varijante hrvatskog jezika, pragmalingvističke kategorije.

Opis predmeta

Za cjelovit je gramatički opis jednoga jezika od ključne važnosti pragmatički aspekt njegova propitivanja. Povezanost će se pragmatičkih okvira i gramatičkih mehanizama u hrvatskome jeziku ispitivati ponajprije kao funkcionalna integracija gramatičkih zadanosti ovisnih o različitim aspektima uporabe jezičnih izraza.

Ciljevi predmeta

Osobit će naglasak biti stavljen na teorijske modele pragmalingvističkoga opisa koji počivaju na semantičko-pragmatičkim osnovama, a promišljat će se i o značenjskim varijantama u interpretaciji iskaza, pragmatičkim aspektima semantičkih odnosa, semantičko-pragmatičkim kategorijama kao sredstvima tekstne analize i pragmatičko-semantičkim odnosima u komunikaciji.

Očekivani ishodi

Student će razumjeti sociolingvističke promjene koje se događaju u 20. stoljeću u Hrvatskoj. Bit će sposoban istraživati jezične karakterizacije i stilizacije u popularnoj kulturi te oblikovati, organizirati i ponuditi jezikoslovne teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Na višoj znanstvenoj i stručnoj razini, usto, primjereno preispitivati novije jezične teorije i modele, suoblikovati standardnojezičnu normu i kritički razmatrati njezino djelovanje.

Literatura

Obvezna

  • Ariel, Mira. 2008. Pragmatics and Grammar, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Brisard, Frank; Östman, Jan-Ola, Verschueren, Jef. 2009. Grammar, Meaning and Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins Publishing.
  • Heusinger von, Klaus; Turner, Ken, ur. 2006. Where Semantics meets Pragmatics. Amsterdam – London: Elsevier.
  • Jaszczolt, Katarzyna. 2002. Semantics and Pragmatic: Meaning in Language and Discourse. London, New York: Pearson Education.
  • Szabó, Zoltán Gendler, ur. Semantics versus Pragmatics. 2005. Oxford: Oxford University Press.

(Izborna će se odrediti naknadno)