Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Terminologija i terminografija

Jezikoslovni modul

Nositeljica predmeta: Bernardina Petrović

Status predmeta: izborni

Semestar: 1–5

ECTS: 3

Uvjeti za upis: nema uvjeta

Oblici nastave: predavanja i seminari

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata: pisani rad na temu povezanu s  predmetom

Praćenje kvalitete nastave: samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika

Sadržaj predmeta

Teorijski modeli terminološkog i terminografskog opisa, temeljni pristupi u terminologiji, temeljne škole, opća terminološka teorija, postavke sociokognitivne terminologije, komunikacijske terminološke teorije i „terminologije okvira“, istraživanje terminoloških baza i rječnika, metaterminologija.

Opis predmeta

Kolegij je usmjeren suvremenim promišljanjima i dostignućima terminologije kao multidisciplinarne znanstvene discipline i terminografije kao njezine praktične primjene. Pozornost će se pridati temeljnim pristupima i školama poput opće terminološke teorije, sociokognitivne terminologije, komunikacijske terminološke teorije i „terminologije okvira“. Usto, na predmetu će biti riječi i o povijesti rada na hrvatskom nazivlju, primjerice od Zagrebačke filološke škole sve do recentnijih projekata, poput projekta Struna.

Ciljevi predmeta

Osobit će naglasak biti stavljen na teorijske modele terminološkog i terminografskog opisa koji se nalaze u temeljima svakog znanstvenog istraživanja. Obrazložit će se relevantne teorijske i metodološke pretpostavke u proučavanju nazivlja, njihova stvaranja i uporabe, uputiti u metodologiju popisivanja i opisivanja nazivlja u terminološkim rječnicima i elektroničkim bazama te uvesti u metaterminologiju. Terminološka će se i terminografska problematika nastojati postaviti u kontekst suvremenih tržišnih potreba, u najrazličitijim područjima, od prava, ekonomije, diplomacije i sl., a osobito u kontekstu institucija EU, odnosno prevodilačke prakse koja nalaže usporedni razvitak nazivoslovlja.

Očekivani ishodi

Student će razumjeti terminološke, terminografske i metaterminološke promjene koje se događaju u 20. stoljeću. Bit će sposoban istraživati relevantne publikacije u području nazivoslovlja te oblikovati, organizirati i ponuditi terminološke teme kao projekte, protumačiti znanstvene rezultate na višoj razini, razumjeti ovisnost znanstvenih spoznaja i dostignuća te kritički procijeniti vlastite i tuđe spoznaje i znanja. Studenti se na predmetu neće baviti terminologijom samo s deskriptivno-teorijskih polazišta. Cilj je uvesti ih u posve praktičnu problematiku nazivoslovlja i srodnih disciplina, primjerice povezivanjem sa znanstvenicima okupljenim oko projekta Struna.

Literatura

Obvezna

  • Cabré, Maria Theresa. 1998. Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  • Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2010. Hrvatski terminološki priručnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
  • Wüster, Eugen. 1979. Introduction to the General Theory of Terminology and Terminological Lexicography, Vienna: Springer

Izborna

  • Sager, Juan C. 1990. A Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  • Temmerman, Rita. 2000. Towards New Ways of Terminology Description, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
  • Terminologija in sodobna terminografija [ur. Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar]. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2009.